Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Архітектура будівель та споруд


Карасьова Ольга Михайлівна. Архітектурно-планувальна організація малих готелів в умовах природних комплексів : Дис... канд. наук: 18.00.02 - 2009.Анотація до роботи:

Карасьова О.М. Архітектурно-планувальна організація малих готелів в умовах природних комплексів. – Рукопис. - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури зі спеціальності 18.00.02 — архітектура будівель і споруд. Київський національний університет будівництва і архітектури. Київ, 2009.

Роботу присвячено дослідженню архітектурно-планувальної організації малих готелів в умовах природних комплексів – національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, біосферних заповідниках.

В роботі узагальнено досвід проектування, будівництва й експлуатації споруд з виявленням сучасних тенденцій та факторів, що впливають на їх розміщення і формування. Запропоновано визначення терміну «екоготель» - природо-орієнтованого закладу зі зменшеним впливом на навколишнє середовище, розроблено класифікацію з врахуванням екологічних чинників.

Проведено уточнення планувальних параметрів основних приміщень екоготелю. Уточнено взаємозв’язки і склад функціональних елементів готельного закладу, що в залежності від місткості, містобудівних, екологічних і економічних умов може носити скорочений, стандартний і розширений характер. Визначено основні екологічно доцільні принципи розміщення, рішень генерального плану та об’ємно-планувального рішення готелів – принципи екологічності, естетичності, контактності. Запропоновано об’ємно-планувальні прийоми забезпечення виявлених принципів. Наведено засоби досягнення естетичної виразності, що базуються на увиразненні зв’язку з культурним і природним наповненням території, а також застосуванні екологічних матеріалів і конструктивних систем.

Проведене у роботі дослідження готельних закладів дозволило встановити особливості їх архітектурно-планувальної організації, що сприяло визначенню типологічних основ, методичних прийомів і рекомендацій щодо формування та розвитку туристичної інфраструктури природних комплексів. Зміст цього основного положення розкривається у наступних результатах та висновках дослідження:

 1. У сучасному туристичному русі спостерігається стійке зростання обсягів екотуризму - подорожей до непорушених людською діяльністю територій без завдання шкоди оточуючому середовищу, що потребує розміщення інфраструктури проживання і обслуговування в природних комплексах, насамперед біосферних заповідниках, національних природних парках, регіональних ландшафтних парках.

 2. Врахування світових тенденцій розвитку споруд та узагальнення факторів, що впливають на їх формування дало змогу виявити обмежуючі вимоги до середовища життєдіяльності на природних ландшафтах - суттєве зменшення негативних впливів на екосистеми, забезпечення можливості релаксації в природному оточенні, сприяння економічному розвиткові регіону, освітній характер діяльності готелю, поширення місцевих культурних традицій.

 3. В результаті аналізу світового досвіду проектування і будівництва здійснено типологічну класифікацію та сформульовано поняття екоготелю – закладу тимчасового проживання зі зменшеним навантаженням на оточуюче середовище. Розроблено екологічне маркування екоготелів з наданням відповідної кількості «зелених листів» в залежності від ступеню навантаження на оточення, що здійснюється. Запропоновано метод графічного зображення обсягів впливу на екосистеми.

 4. Проведено коригування прийнятої КиївНІІПмістобудування методики оцінки рекреаційної сприятливості ландшафту. Встановлено додаткові критерії вибору ділянки забудови та розроблено метод оптимізації місткості, комфортності, спеціалізації за видом туризму, рівню екологічності готелю відносно наближення до особливо цінних природних територій. Запропоновано функціональну модель та рекомендації щодо рішення генерального плану екоготелю, що спрямовані на розв’язання проблем збереження екосистеми та формування комфортного зовнішнього середовища.

 5. Уточнено склад приміщень та рекомендовано раціональні моделі функціонально-планувальних структур екоготелів, які в залежності від місткості, містобудівного розміщення, екологічних умов ділянки можуть бути зі скороченим, стандартним або розширеним складом громадських приміщень. В результаті визначення демографічних параметрів екотуристів запропоновано склад номерного фонду. Досліджено типологічні особливості основних інженерних та функціонально-планувальних елементів готелів, розташованих в умовах природних комплексів - виявлено прийоми їх планування і обладнання, доцільні до застосування інженерні системи.

 6. В роботі сформульовано основні архітектурно-планувальні принципи розміщення і формування готелів в умовах природних комплексів:

принцип екологічності, що полягає у здійсненні мінімального негативного екологічного впливу на екосистему;

естетичності, тобто зниження візуальних навантажень на оточення зі збереженням відчуття неурбанізованості місцевості;

контактності, спрямований на забезпечення близького візуального, слухового і тактильного зв’язку відвідувача з навколишнім середовищем.

 1. Виявлено раціональні прийоми об’ємно-планувальної організації готелів з урахуванням екологічних чинників, забезпечення неурбанізованості ландшафту, можливості контакту з природним середовищем. З’ясовано, що найширші передумови для впровадження виявлених прийомів створює блочна та комбінована системи об’ємно-планувальних рішень готелів.

 2. Окрему увагу приділено визначенню прийомів досягнення архітектурно-художньої виразності готелів, що базуються на культурному і природному контексті з увиразненням зв’язку з історичним і природним наповненням території, природному символізмі з використанням біонічних форм, освітній та естетичній функції нових екологічних матеріалів та конструктивних систем.

 3. Подальше дослідження поставлених проблем актуальне і доцільне за наступними напрямками:

вдосконалення нормативної бази забудови територій природних комплексів з врахуванням екологічних чинників;

поглиблення наукових методів оцінки обсягів навантажень на природне оточення, що здійснюються в результаті розвитку туристичної інфраструктури.

Публікації автора:

   1. Карасьова О.М. Деякі рекомендації щодо вибору матеріалів для будівництва екоготелів / Карасьова О.М. // Сборник научных трудов "Региональные проблемы архитектуры и градостроительства" Выпуски 9-10. Теория и практика. – Одеса: Астропринт, 2007. - С. 195-198.

   2. Карасьова О.М. Об’ємно-планувальні рішення малих готелів на природних територіях / Карасьова О.М. // Сборник научных трудов "Региональные проблемы архитектуры и градостроительства" Выпуски 9-10. Теория и практика. – Одеса: Астропринт, 2007. - С. 202-208.

   3. Карасьова О.М. Архітектурно-планувальні рішення генеральних планів малих готелів на природоохоронних територіях / Карасьова О.М. // Сборник научных трудов "Региональные проблемы архитектуры и градостроительства" Выпуски 7-8 Состояние и перспективы развития. – Одеса: Астропринт, 2005. - С. 93-98

   4. Карасьова О.М. Визначення складу та функціонально-планувальні рішення культурно-масових приміщень малих готелів на природоохоронних територіях / Карасьова О.М. // Сборник научных трудов "Региональные проблемы архитектуры и градостроительства" Выпуски 7-8 Состояние и перспективы развития. – Одеса: Астропринт, 2005. - С. 176-180

   5. Карасьова О.М. Рекреаційна оцінка природних комплексів для розвитку інфраструктури екотуризму / Карасьова О.М. //Наук.-техн. збірник. Київський національний університет будівництва і архітектури. – К.: ВІПОЛ, 2006. - №16. - С. 204-210.

   6. Карасьова О.М. Прийоми зниження навантажень на оточення в архітектурі малих природоорієнтованих готелів / Карасьова О.М. // Наук.-техн. збірник. Київський національний університет будівництва і архітектури. – К.: КНУБА, 2007. - №17. - С. 325-332.

   7. Карасьова О.М. Еволюція формування готелів в умовах природних комплексів / Карасьова О.М. // Наук.-техн. збірник. Київський національний університет будівництва і архітектури. – К.: КНУБА, 2007. - №18. - С. 219-227.

   8. Карасева О.М. Принципы проектирования экогостиниц / Карасева О.М. // Ресторанный и гостиничный бизнес -2003. - №4. - С. 30-35.