Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури


Дубинський Володимир Петрович;. Архітектурні принципи формування світлокольорового середовища сучасного міста : Дис... канд. наук: 18.00.01 - 2007.Анотація до роботи:

Дубинський В.П. – Архітектурно-художні принципи формування світло-кольорового середовища сучасного міста - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата архітектури за фахом 18.00.01- теорія архітектури, реставрація пам'ятників архітектури. Харківський технічний університет будівництва та архітектури. Харків, 2007 р.

Дисертація присвячена виявленню закономірності формування світло-кольорового середовища (СКС) сучасного міста. Актуальність теми зумовлена малим ступенем вивчення цього питання, відсутністю теоретичної бази і науково-обгрунтованого підходу до проектування.

Вперше у вітчизняній практиці досліджені актуальні питання реструктуризації світло-кольорового середовища сучасного міста.

В роботі визначено, що СКС міста є ієрархічною системою з інтегрованою взаємодією відкритих і закритих архітектурних просторів з джерелами і установками штучного освітлення, яка забезпечує цілий ряд функцій для життєдіяльності населення міста. Його основні якісні і кількісні характеристики обумовлені функцією світла і кольору в архітектурному середовищі.

Процес формування СКС сучасного міста залежав від комплексу основних впливаючих чинників – містобудівних, природно-кліматичних, інженерно-технічних, естетичних і здійснюється поетапно. В роботі виявлені основні етапи формування світло-кольорового середовища міста з використанням природного і штучного світла. Проаналізований зарубіжний досвід формування СКС сучасного міста. Визначена просторова структура світло-кольорового середовища, яку виявляють світлопланувальні "каркас" та "тканина" сучасного міста.

Світлопланувальний "каркас" формує інфраструктура транспортно-пішохідних комунікацій з підсистемою житлових і промислових функцій.

Світлопланувальну "тканину" міста формують об'єкти міського центру і ландшафтно-рекреаційних територій міста. В роботі дані рекомендації по формуванню їх основних структурних одиниць. Виявлені композиційні задачі формування СКС сучасного міста, які слід визначати на макро - та мікрорівні.

Створення світло-кольорового середовища міста є комплексною проблемою з інтегрованим рішенням інженерно-технічних і архітектурно-художніх задач. Формування світло-кольорового середовища слід здійснювати з урахуванням висловлених в роботі архітектурно-художніх принципів проектування з розробкою світло-кольорового генплану міста.

1. Проведений історичний аналіз світлового моделювання архітектурного середовища як прийом естетичної організації міського середовища дозволив виявити специфіку та тенденції його проектування.

У формуванні світло-кольорового середовища з використанням природного й штучного освітлення варто виділити кілька етапів.

I етап - період формування світлової архітектури міста з використанням природного освітлення будівель і споруд спрямованим прямим сонячним або розсіяним світлом (I ст.н.е. - XVIII ст.) - пішохідне місто.

II етап - період застосування примітивних пристроїв штучного освітлення для утилітарного (функціонального) освітлення елементів міського середовища (XVIII - XIX ст.) - місто найпростіших транспортних засобів.

III етап - період комплексного формування світло-кольорового середовища сучасного міста для вирішення утилітарних і архітектурно-художніх задач - створення комфортних умов для просторової орієнтації в міському середовищі у вечірній і нічний час доби, виявлення індивідуального художнього образу та інш. (XX-XXI ст.) - місто складних транспортних вузлів і комунікацій.

2. Сформульовано концепцію формування світло-кольорового середовища сучасного міста, що являє собою систему поглядів на світло-кольорове середовище як на середовищний об'єкт.

Виявлено основні просторові структуроутворюючі компоненти у формуванні світло-кольорового середовища сучасного міста, визначена їхня якісна характеристика.

Основні задачі та принципи проектування світло-кольорового середовища (СКС) сучасного міста повинні бути відбиті в комплексному підході " світло-кольорове середовище - людина - місто" і враховувати характер взаємозв'язку її структуроформуючих компонентів: Трпі +Мц +Олрі, де: Трпі - транспортно-пішохідна інфраструктура міста (з підсистемою житлових і промислових територій); Мц - міський центр; Олрі -об'єкти ландшафтно-рекреаційної інфраструктури.

Особливості формування світло-кольорового середовища будуть залежати від світлопланувального "каркасу" міста, що формує інфраструктура транспортно-пішохідних комунікацій з підсистемою житлових і промислових територій і світлопланувальної "тканини" міста, що формує система об'єктів міського центра і ландшафтно-рекреаційної інфраструктури міста.

3. Визначено специфіку композиційного моделювання світло-кольорового середовища сучасного міста, що обумовлена наступними факторами: природно-кліматичними, містобудівними, естетичними, соціально-економічними, інженерно-технічними.

Світлопланувальний "каркас" і світлопланувальна "тканина" міста в сукупності визначають особливості композиційного формування світло-кольорового середовища сучасного міста, які обумовлені характером сприйняття світлопросторів. У сприйнятті світлопросторів міського середовища виявлені три типи траєкторій точок огляду: зона ближнього сприйняття (кадровий вид); зона середнього огляду (силует); зона далекого огляду (панорама). Основними композиційними характеристиками всіх типів світлопросторів є: масштаб, світлонасиченість, домінуюча кольоровість і кінетика освітлення.

4. Формування світло-кольорового середовища сучасного міста варто розглядати на макро - і мікро рівні, де здійснюється дизайн-концепція створення світло-кольорового середовища міста і його окремих компонентів.

Макрорівень забезпечує створення цілісного світло-кольорового середовища сучасного міста, виявляє його яскравий художній образ і національний колорит. Мікрорівень дозволяє вирішити задачі формування світло-кольорового середовища окремого міського об'єкта і органічно включити його в композиційну структуру конкретної міської території та забезпечити стильову єдність середовища в цілому.

Функціонування світло-кольорового середовища на макро- і мікрорівні забезпечується приладами та пристроями штучного освітлення, які повинні відповідати сучасним естетичним вимогам у різний час доби (удень і ввечері), оскільки вони є активними елементами формування просторового середовища сучасного міста.

Світло-кольорове середовище як динамічна система перебуває в постійному розвитку, обумовленому процесами реструктуризації і реконструкції міського середовища та появою нових більш досконалих світлотехнічних технологій. Тому розробка концепції його формування повинна мати певні тимчасові параметри.

5. На підставі проведеного дослідження розроблено та обґрунтовано принципи архітектурно-художнього формування світло-кольорового середовища сучасного міста:

- принцип зорової комфортності;

- принцип інформативності;

- принцип ієрархічної супідрядності;

- принцип емоційного впливу;

- принцип інженерно-технологічної доцільності;

- принцип індивідуальності і безперервності .

Формування світло-кольорового середовища сучасного міста варто здійснювати з урахуванням вищевикладених архітектурно-художніх принципів проектування.

Публікації автора:

1. Дубинський В.П., Крижановська Н.Я., Лісна О.І. Светотехнический дизайн как перспективное направление формирования архитектурной среды. //Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті - Харків: Харківська державна академія дизайну та мистецтва, 2005. - Вип. № 4-5. -С. 174-176.

2. Дубинський В.П. Архитектурно-композиционные задачи формирования светоцветовой среды современного города. //Наукове видання "Регіональні проблеми архітектури та містобудування"- Одесса: "Астропринт", 2005. - Вип. 7-8. - С. 545-550.

3. Дубинський В.П. Приемы светотехнического дизайна в формировании ландшафтно-рекреационных территорий города. //Комунальне господарство міст -Харків: "Техника", 2006.- Вип. 67. - С.158 -164.

4. Дубинський В.П. Пространственная структура светоцветовой среды современного города. //Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті – Харків: Харківська державна академія дизайну та мистецтва, 2006.- Вип. № 1-2-3.- С.139 - 141.

5. Дубинський В.П. Формирование светоцветовых картин в исторических городах Украины. // ХХХІІІ науково-технічна конференція викладачів, аспірантів та співробітників Харківської національної академії міського господарства. Програми і тези доповідей. Частина 1 - Харків: ХНАМГ, 2006. - С. 24.

6. Дубинський В. П. Архитектурно-художественные принципы проек-тирования светоцветовой среды современного города. //Сучасні проблеми архітектури і містобудування - Київ:. КНУБА, 2006. - Вип. 15. - С. 44-55.

7. Дубинський В. П. Эволюция формирования светоцветовой среды современного города. //Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті - Харків: Харківська державна академія дизайну та мистецтва, 2006.- Вип. № 4-5-6.-С. 41-44.