Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Теорія та історія культури


Вежбовська Ліліана Романівна. Антропософські тенденції в українському мистецтві 20-х рр. ХХ ст. : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. — К., 2006. — 203арк. — Бібліогр.: арк. 189-203.Анотація до роботи:

Вежбовська Ліліана Романівна. Антропософські тенденції в українському мистецтві 20-х рр. ХХ ст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.01 – Теорія і історія культури. - Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 2006.

Дисертацію присвячено науковому дослідженню антропософських тенденцій в українському мистецтві двадцятих років ХХ століття.

Українське мистецтво цього періоду розглядається в контексті загальноєвропейської тенденції модернізму - пошуку «нової духовності». Доводиться використання евритмії та елементів містерійного театру у сценічному мистецтві «Молодого театру» та театру «Березіль», а також – вплив евритмії на становлення методу перетворення Леся Курбаса. Досліджуються антропософські мотиви та специфіка образотворення у творчості М.Хвильового, М.Куліша, П.Тичини. В процесі аналізу творчості митців-«двадцятників» у театрі, живописі, скульптурі та літературі відстежується тенденція до свідомого творення мистецтва та його сакралізації. У дослідженні доводиться, що світоглядні, зокрема антропософські, аспекти у мистецтві означеного періоду виступають не стільки філософськими категоріями, скільки засобами художнього вираження.

Публікації автора:

1. Світоглядна основа мистецтва евритмії та її значення в театрі Леся Курбаса // Вісник КНУКіМ: Зб. Наук. Праць. – Вип. 6. – К., 2002.- С. 36-42. – Серія “Мистецтвознавство”.

2. “Санаторійна зона” Миколи Хвильового: творення мистецтва свідомого // Сучасна культура і мистецтво: Зб. Наук. Праць. – Вип. 3 / КНУКіМ. – К., 2002. – Серія “Мистецтвознавство”.

3. Нові аспекти символізму Юхима Михайліва // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Щоквартальний науковий журнал. - К., 2003. – №2.- С. 75-82.

4. Лесь Курбас: перетворення світу силою мистецтва // Культура і сучасність: Альманах. – К.: ДАКККіМ, 2003. - №1. – С. 83-90.

5. Пріоритет свідомості в авангардному мистецтві // Культура і сучасність: Альманах. – К.: ДАКККіМ, 2003. - №2. – С.49-55.

6. Антропософські ідеали в українському мистецтві двадцятих років ХХ століття // Вісник КНУКіМ: Зб. Наук. Праць. – Вип. 13 – К., 2005.- С. 22-29 – Серія “Мистецтвознавство”.

7. Антропософські впливи в творчості українських митців-“двадцятників” // Збірник наукових праць. Вісник КНУКіМ. – К., 2000. - №2.– С. 13-18. – Серія “Філософія”.

8. Роль антропософських впливів у світогляді митців-“двадцятників” // Крок у майбутнє: Тези доп. учасників ІІ Всеукр. наук.–практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених за підтримки Київської міської державної адміністрації (22-24 травня 2002 р., м. Київ). – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2002. – С. 69.

9. Антропософские влияния в творчестве Германа Гессе, Николая Хвылевого и Андрея Бєлого в контексте межкультурного диалога // Сборник материалов Международной научной конференции “Сбережение и приумножение культурного наследия в условиях глобализации”. В 2 т. Т. 2. / МГУКИ. - М.: 2003.