Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Суховій Олександр Миколайович. Антропологія Керкегора: рух філософії до літературності: дисертація канд. філос. наук: 09.00.04 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2003.Анотація до роботи:

Суховій О.М. Антропологія Керкегора: рух філософії до літературності. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.04 — філософська антропологія, філософія культури. —Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. — Харків, 2003.

У дисертації аналізується зв’язок літературності філософських практик з антропологічним досвідом, що породжує ці практики, на прикладі християнського антропологічного проекту Сьорена Керкегора. Розглянуто рух філософії до літературності як одну з провідних тенденцій у сучасній західній філософії. Філософія описується як історико-літературний феномен через виділення трьох типів літературності: Платон (онтологія), Кант (гносеологія), Ніцше (комунікація). Проведено експлікацію вихідного поняття “літературність”. Показано, що літературні практики залежать від антропологічних моделей, які їх породжують. Розглянуто зв’язок християнської антропології і літературного новаторства С. Керкегора.

Публікації автора:

  1. Суховей А. “Звезда бессмыслицы”: ОБЭРИУ и Керкегор// Вісн. Харків. нац. ун-ту. Серія: Теорія культури і філософія науки.— Х., 2001.— № 533.— С. 147-153.

  2. Суховей А.Н. Движение философии к литературности// Вісн. Харків. нац. ун-ту. Серія: Теорія культури і філософія науки. Наука, теологія, постмодерн. — Х., 2002.— № 521.— Ч. 1.— С. 197-203.

  3. Суховей А.Н. Керкегор и Гадамер: преодоление эстетизма// Вісн. Харків. нац. ун-ту. Серія: Теорія культури і філософія науки.— Х., 1999.— № 428.— С. 130-134.

  4. Суховій О.М. Освіта та духовність в екзистенціальному мисленні Керкегора// Вісн. Харків. нац. ун-ту: Ювілей. вип., присвяч. 10-річчю кафедри теорії культури і філософії науки.— Х., 2001.— № 499.— С. 122-127.

  5. Суховей А. Репетиция. Подражание. Повторение. 1843: год начинания// Керкегор С. Несчастнейший.— М., 2002.— С.7-16.

  6. Керкегор С. Несчастнейший/ Сост. и коммент. А.Суховей — М.: ББИ, 2002.— 368 с.

  7. Суховей А.Н. Композиционно-стилевые особенности текстовС.Керкегора// Філософська спадщина Г.С.Сковороди і сучасність: Матеріали ІХ Харків. міжнарод. Сковородинівських читань (до 280-річчя Г.С.Сковороди), м. Харків, 27-28 вересня 2002 року.— Х., 2002.— С. 187-190.

  8. Суховей А.Н. Антропологическая проблематика в учении Серена Керкегора// Людина: Дух, душа, тіло: Матеріали: IV Міжнарод. наук-теорет. конф. Суми, 21-22 грудня 2000 р. — Суми, 2000.— С. 130-132.