Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів


Мисковець Ірина Ярославівна. Антропогенні зміни в басейнах малих річок (на прикладі Волинської області): дисертація канд. геогр. наук: 11.00.11 / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2003.Анотація до роботи:

Мисковець І.Я. Антропогенні зміни в басейнах малих річок (на прикладі Волинської області).- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – “Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів ”.- Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича, Чернівці, 2003.

Дисертацію присвячено питанням аналізу та оцінки різних видів антропогенних навантажень на басейни малих річок. Методика регіонального вивчення антропогенних змін базується на комплексному підході. Отримані результати досліджень розкривають якісну та кількісну характеристики антропогенних змін. Розроблені інтегральні індекси оцінки антропогенних змін в басейнах малих річок, які дають можливість встановити ступінь трансформації природного середовища басейнів малих річок. Проведено районування басейнів малих річок Волинської області щодо їх екологічного стану для розробки заходів, які сприятимуть покращенню довкілля басейнів малих річок. Вдосконалена формула сталої інтенсивності дощового стоку СНиП 2.01.14-83 врахуванням антропогенних змін в басейнах малих річок, що впливають на процес формування в них паводкового стоку. Розроблено алгоритм та програма розрахунку дощового стоку на ЕОМ.

1.Дія антропогенних чинників на басейни малих річок проявляється в зміні її характеристик і водного режиму, тому стан басейну малої річки є своєрідним індикатором особливостей антропогенних змін і екологічного стану водозбірної площі та її структури, які відіграють особливу роль у формуванні якості води і перерозподілі стоку. Антропогенні навантаження (особливо меліорації) спричиняють еволюцію гідроморфних ґрунтів. Встановлено, що вплив осушення на гідрологічний режим малих річок розповсюджується за межі території залежно від гранулометричного складу до 4-10 км і більше. Техногенні чинники змінюють ландшафтно-геохімічні параметри басейнів малих річок.

2.Ландшафтно-господарське районування басейнів малих річок здійснено з урахуванням природних господарських і еколого-економічних умов для кожної місцевості, що є основою для планування і оптимального розміщення сільськогосподарського виробництва, промислових підприємств та покращення довкілля. У контрольованій зоні області понад 130 тис.га лісів забруднених радіоцезієм, що пояснюється поступовим надходженням цезію–137 з лісової підстилки в мінеральну товщу ґрунту. Тому найбільш забрудненими сьогодні є ліси, торфо-болотні землі та заплави річок.

3. Досліджено антропогенні зміни в заплавно-русловому комплексі річок Волинської області. Встановлено, що із загальної довжини річок більше 48% їх каналізовано. Антропізація збільшила щільність гідросітки до 4–6 разів. Виконано районування басейнів малих річок за ступенем перетворення заплавно–руслового комплексу, яке враховує зміну щільності річкової мережі, ступінь меліорованості, зміну морфологічних типів заплав, русел та структури річкових систем. Проаналізовано стан еродованості території та виявлені її наслідки. Розроблена картосхема можливих втрат сільськогосподарських земель від розвитку ерозії.

4. Запропонована методика оцінки антропогенних змін басейнів малих річок за комплексом інформативних критеріїв. Розроблена картосхема соціально-екологічного навантаження на басейни малих річок, а також картосхема ізоліній індексу антропогенних змін (ІАЗ) в басейнах малих річок з детальним аналізом складових, які її спричиняють. Сукупність антропогенних змін сформувала сучасну екологічну ситуацію в регіоні і дала можливість побудувати карту екологічного стану басейнів малих річок Волині і виділити на ній 4 райони : задовільний, несприятливий, передкризовий, кризовий.

5. Комплексна оцінка якості води, завдяки аналізу гідрохімічних і бактеріологічних характеристик, дала можливість поділити воду на 4 класи за якістю: чисту, малозабруднену, забруднену і брудну. Складено картосхеми якості води річок Волині, а також визначено екологічні коефіцієнти якості води і побудовано картосхему значень коефіцієнтів екологічного навантаження на річки Волині.

6. Аналіз наслідків впливу антропогенних змін на здоров’я населення свідчить про погіршення показників приросту населення в межах досліджуваної території. У контрольованій зоні за захворюваністю провідне місце займають органи дихання – 22%, хвороби нервової системи – 19,6%, хвороби органів травлення – до 14%, хвороби шкіри і підшкірної клітковини – до 7%. Відмічено зростання захворювань системи кровообігу у дорослого населення в 10 і більше разів.

7. Розроблений методологічний підхід щодо організації і впровадження екологічного моніторингу антропогенних змін за басейновим принципом. Моніторинг являє собою систему постійних спостережень, яка дає можливість здійснити оцінку існуючого стану басейну малої річки з метою прогнозування та управління її станом.

8. Еколого–географічний аналіз антропогенних змін в басейнах малих річок Волині дав можливість вдосконалити формулу сталої інтенсивності дощового стоку СНиП 2.01.14-83 і запропонувати методику його розрахунку з відповідними картами, схемами, номограмами, таблицями, яка враховує основні чинники антропогенно-порушеного середовища, що впливають на процес формування паводкового стоку. Розрахунки свідчать, що відносна середньоквадратична похибка не перевищує 12,3%, тоді як за формулою СНиП вона складає до 35-40%. Розроблено алгоритм та програми розрахунку дощового стоку на ЕОМ.

Основні публікації за темою дисертації.

1.Мысковец И.Я. Современные рельефообразующие процессы на северо-западе Украины .- ХУ1 пленарное межвузовское координационное совещание по проблеме эрозионных русловых и устьевых процессов . Санкт-Петербург, Доклады и сообщения . // МГУ – СПБ ГУВК.-СПБ.: 2001.- С. 148-149 (співавтор Мельнийчук М.М.).

2.Мисковець І.Я. Український словник–довідник з екології.- Луцьк.: Надстир’я, 2001.- 420 с. ( співавтор Мольчак Я.О., Ільїн Л.В.)

3.Мисковець І.Я. Аналіз агротехнічно-трансформованих ґрунтів Волинської області. Зб.наук.статей, Вип.9.- Луцьк.: Ред-вид.відділ ЛДТУ, 2001.- С.88-92 ( співавтор Клименко М.О.).

4.Мисковець І.Я. Екологічні наслідки антропогенних змін хімічного складу вод Волині, // Міжн.наук.-практ.конф. “Екологічні проблеми довкілля та шляхи їх вирішення” . Зб.наук.пр..-Полтава, 2002.- С. 14-16 (співавтори Будз М.Д., Мольчак Я.О.)

5.Мисковець І.Я. Водозабезпечення м.Луцька в умовах антропогенного навантаження та шляхи його оптимізації, // Україна та глобальні процеси. - Т.2.– Київ.– Луцьк.: Вежа, 2000.– С.274-278 ( співавтор Фесюк В.О.).

6.Мисковець І.Я. Еколого-географічні дослідження ерозії ґрунтів в умовах інтенсивних антропогенних навантажень, // Україна та глобальні процеси, Т.2.- Київ,– Луцьк, Вежа, 2000, С. 127-128 ( співавтор Картава О.Ф.).

7.Мисковець І.Я. Екологічна оцінка антропогенних змін малих річок Волині, // Захист довкілля від антропогенного навантаження. Випуск 5(7). – Харків-Кременчук: Швидка, 2001.- С.34-40.

8.Мисковець І.Я.Особливості зміни хімічного складу підземних вод в умовах господарської діяльності (на прикладі Західного Полісся). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Т.2, – К.: Ніка-центр, 2001.-С.475-483.

9.Мисковец И.Я. Малые реки в структуре водного хозяйства Украины.//ХУ пленарное межвузовское координационное совещание по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов.– Волгоград: Перемена, 2000. - С.129-130 ( співавтор Мольчак Я.О.).

10.Мисковець І.Я. Закономірності міграції і розподілу радіонуклідів у басейнах малих річок Волині. // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – Вип.138. Географія, – Чернівці, – Рута, – 2002. - С.13-18.

11.Мисковець І.Я. Екологічна безпека водокористування м.Луцька. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. – Серія: Географія. - 2001.-№ 1.– С.110-112 ( співавтор Фесюк В.О.).

12.Мисковець І.Я. Розрахунки дощового стоку малих річок Волині в умовах антропогенних змін. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія.– ДТУ 2002, № 4.- Київ-Луцьк, РВВ Луцького , С.102-104 ( співавтор Мольчак Я.О.).

13.Мисковець І.Я. Зміна водного режиму ґрунтів внаслідок осушення. // Гідрологія, гідрохімія і гадроекологія.-Т.3. – К.: Ніка-Центр, 2002.- С.102-106 ( співавтор Мольчак Я.О.).

14.Мисковець І.Я. Оцінка еколого-радіаційного стану території забрудненої радіонуклідами. // Гідрометеорологія і охорона навколишнього середовища. – Одеса: ТЭС.– 2002.–С.70-74.

15.Мисковець І.Я. Екологічний моніторинг в басейнах малих річок Волині. //Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – Т–4, – Київ-Луцьк., РВВ Луцького ДТУ.– 2002.- С.134-137.

16.Мисковець І.Я. Антропогенний вплив на ландшафтні екосистеми. // Бізнес і екологія. ,- Донецьк, 2001.- С.56-59 ( співавтори Мельнийчук М.М., Рудик О.В.).

17.Мисковець І.Я. Еколого-геохімічний аналіз ґрунтового покриву міських агломерацій в умовах техногенних навантажень. // Бізнес і екологія.., – Донецьк, 2001.- С.39-42 (співавтор Картава О.Ф.).