Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Магнетизм


Каказей Гліб Миколайович. Ансамблі магнітних наночасток з домінуючими дипольними взаємодіями : дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.11 / Інститут магнетизму НАН та МОН України. - К., 2005.Анотація до роботи:


Каказей Г.М. Ансамблі магнітних наночасток із домінуючими дипольними взаємодіями. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм. – Інститут магнетизму Національної Академії Наук та Міністерства Освіти і Науки України, Київ, 2005.

Дисертаційна робота спрямована на одержання комплексної картини магнітних станів в різних системах магнітних наночасток з домінуючими дипольними взаємодіями і на виявлення їх зв'язку з магнітними і транспортні властивостями. Експериментально досліджувались три різні системи – гранулярні плівки магнітний метал/немагнітний метал, наногранулярні шаруваті магнітні плівки метал – діелектрик і впорядковані гратки магнітних мікродисків. Для кожної системи підбирався відповідний комплекс структурних, магнітних та транспортних методик для найдетальнішого дослідження її характерних властивостей, при необхідності розроблялись нові алгоритми. Результати було описано якісно і кількісно за допомогою нових або вдосконалення старих теоретичних моделей. Було знайдено шляхи оптимізації властивостей таких систем з точки зору їх практичного застосування.

Отримана комплексна картина магнітних станів у різних системах магнітних наночасток з домінуючими дипольними взаємодіями і встановлений їх зв'язок з магнітними і транспортні властивостями. Основні результати можуть бути сформульовані наступним чином:

 1. При експериментальному дослідженні тонких гранульованих плівках CoxAg1-x методом ФМР при кімнатній температурі виявлені низькі (порівняно із передбаченням існуючої на той час теорії) значення ефективного поля анізотропії Heff(f) при малих значеннях об’ємного фактору заповнення f і різка зміна залежності Heff(f) при f ~ 0.3. Цю зміну було асоційовано із появою безконечного кластера (феромагнітна фаза) по сусідству з окремими гранулами (суперпарамагнітна фаза) в точці перколяції fp. Розроблена теорія ФМР у гранулярних плівках із урахуванням розміру гранул і температури, яка дозволила описати як власні результати, так і результати інших авторів.

 2. Структурне дослідження тонких гранульованих плівках. CoxAg1-x в широкому діапазоні концентрацій методом ЯМР показало, що гранули Co мають чіткі границі розділу із немагнітною матрицею. Ці досить великі кластери чистого Co співіснують із набагато меншими кластерами кобальту, розсіяними у матриці Ag у вигляді сплаву. Області сплаву все ще присутні при x » 0.4, при якому великі кластери кобальту починають зливатися. Вище x = 0.5 атоми Co майже повністю зібрані. В цьому випадку є кластери Ag в матриці Co, які більше і мають більш неправильну форму, ніж кластери Co для еквівалентного складу. Аналіз даних намагнічення, на додаток до аналізу ЯМР, дозволив встановити наявність двох основних різновидів гранул Co, що сильно розрізняються розмірами

 3. За допомогою розрахунків було продемонстровано, що в гранулярних матеріалах непрямий обмін між гранулами через електрони провідності (РККІ – взаємодія), на відміну від випадку суцільних шаруватих плівок, є неосцилюючим антиферомагнітним, а його величина як мінімум на два порядки менше дипольної міжгранульної взаємодії. Так само було виявлено, що розмагнічуючий вплив дипольних взаємодій навіть у разі однорідного розподілу гранул за розмірами приводить до відхилення поведінки сприйнятливості від простої суперпарамагнітної (СПМ) поведінки, передбаченої моделлю Ланжевена.

 4. Експериментально виявлена поява феромагнітного впорядкування в структурно невпорядкованій системі дипольно зв'язаних магнітних гранул, яке може бути асоційованим із фазовим переходом нового типу, стимульованого пониженою розмірністю системи. Відмінність такого впорядкування від звичайного феромагнітного в суцільних магнітних плівках полягає в тому, що воно відбувається просторово неоднорідно, і є подібним до появи металевої провідності в перколюючих системах. В нашому випадку вищезазначеною властивістю є магнітні кореляції між відокремленими металевими гранулами, що пояснює вживання терміну “магнітна перколяція”. Було продемонстровано, що такий перехід в системі наногранулярних шаруватих магнітних плівок метал – діелектрик (НШМПМД) можна реалізувати як збільшенням номінальної товщини феромагнітного шару t при фіксованій температурі T, так і зміною T при фіксованій t. Особливий нерівномірний характер далекого магнітного порядку також відображається в магнітній поведінці при низьких температурах (нижче температури Кюрі), де з'являється фаза типу “спінове скло”.

 5. За допомогою спеціально розробленої методики було експериментально продемонстровано, що при низькій температурі в НСМПМД існує діапазон номінальної товщини шару CoFe, в якому суперферомагнітна і суперспінскляна фази співіснують одна з іншою. Одночасно виявилось, що температура блокування Tb залежить від поля вимірювання – чим вище поле вимірювання, тим менше Tb – у тому випадку, коли в системі присутня СФМ фаза, причому величина придушення залежить від об'ємної фракції СФМ фази.

 6. У наногранулярних шаруватих магнітних плівках метал – діелектрик магнітоопір виявляє різкий максимум своєї низькопольової чутливості в точці переходу СПМ-СФМ. В той же час, на відміну від попередніх уявлень, встановлено що абсолютна величина магнітоопору в полях насичення (~ 10 кЕ) досягає максимальних значень глибоко усередині суперпарамагнітної фази.

 7. На відміну від випадку звичайних багатошарових плівок, магніторезистивні властивості наногранулярних шаруватих плівок не залежать від кількості шарів. Це дозволяє створити плівку лише з одним магнітним шаром, в якій нижній шар діелектрику буде оптимізований для формування на ньому ідеальної гранулярної структури, а верхній – для отримання максимального значення магнітоопору.

 8. Навіть в достатньо сильних магнітних полях (порядка 1 кЕ) дипольна взаємодія в щільних квадратних гратках мікродисків може створити деформації однорідно намагніченого стану, величина яких залежить від орієнтації магнітного поля в площині плівки. Методом ФМР виявлено, що ці площинні розмагнічування максимальні вздовж ребра гратки і мінімальні вздовж діагоналі, визначаючи появу анізотропії четвертого порядку.

 9. Експериментально спостерігався багатопіковий феромагнітний резонанс в періодичних гратках нікелевих і пермалоєвих мікродисків. Ці спектри були кількісно описані за допомогою простої дипольно-обмінної теорії дисперсії спінових хвиль в перпендикулярно намагніченій плівці. Було враховано квантування площинної компоненти хвильового вектора, виникаючого в результаті кінцевого радіусу одиночного мікродиска. Неоднорідне внутрішнє поле усередині мікродисків було усереднено для різних просторових профілів стоячих спінових хвиль. Важливо відзначити, що диполь - дипольна взаємодія, величина якої вельми суттєва для малих відстаней між мікродисками, зміщує спектри цілком, але не змінює відносні позиції відповідних резонансних піків.

Публікації автора:

 1. Kakazei G.N., Kravetz A.F., Lesnik N.A., Pereira de Azevedo M.M., Pogorelov Yu.G., Bondarkova G.V., Silantiev V.I., Sousa J.B. Influence of co-evaporation technique on the structural and magnetic properties of CoCu granular films // J. Magn. Magn. Mater. – 1999. – Vol. 196-197. – P. 29-30.

 1. Kakazei G.N., Kravetz A.F., Lesnik N.A., Pereira de Azevedo M.M., Pogorelov Yu.G., Sousa J.B. Ferromagnetic resonance in granular thin films // J. Appl. Phys. – 1999. – Vol. 85, No. 8. – P. 5654-5656.

 2. Kakazei G.N., Freitas P.P., Cardoso S., Lopes A.M.L., Pereira de Azevedo M.M., Pogorelov Yu.G., Sousa J.B. Transport properties of discontinuous Co80Fe20/Al2O3 multilayers, prepared by ion beam sputtering // IEEE Trans. Magn. – 1999. – Vol. 35, No. 5. – P. 2895-2897.

 3. Pogorelov Yu.G., Kakazei G.N., Sousa J.B., Kravetz A.F., Lesnik N.A., Pereira de Azevedo M.M, Malinovska M., Panissod P. Structural and magnetic study of heterogeneous CoxAg1-x films by resonance and magnetometric techniques // Phys. Rev. B – 1999. – Vol. 60, No. 17. – P. 12200-12206.

 4. Kakazei G.N., Lopes A.M.L., Pogorelov Yu.G., Santos J.A.M., Sousa J.B., Freitas P.P., Cardoso S., Snoeck E. Time-dependent transport effects in CoFe/Al2O3 discontinuous multilayers // J. Appl. Phys. – 2000. – Vol. 87, No. 9. – P. 6328-6330.

 5. Kleemann W., Petracic O., Binek Ch., Kakazei G.N., Pogorelov Yu.G., Sousa J.B., Cardoso S., Freitas P.P. Interacting ferromagnetic nanoparticles in discontinuous Co80Fe20/Al2O3 multilayers: from superspin glass to reentrant superferromagnetism // Phys. Rev. B – 2001. – Vol. 63, No. 13. – P. 134423-5.

 6. Sousa J.B., Kakazei G.N., Pogorelov Yu.G., Santos J.A.M., Petracic O., Kleemann W., Binek Ch., Cardoso S., Freitas P.P., Pereira de Azevedo M.M., Lesnik N.A., Rokhlin M., Wigen P.E. Magnetic states of granular layered CoFe-Al2O3 system // IEEE Trans. Magn. – 2001. – Vol. 37, No. 4. – P. 2200-2203.

 7. Kakazei G.N., Pogorelov Yu.G., Sousa J.B., Golub V.O., Lesnik N.A., Cardoso S., Freitas P.P. FMR in CoFe/Al2O3 multilayers: from continuous to discontinuous regime //J. Magn. Magn. Mater. – 2001. – Vol. 226-230, Part 2. – P. 1865-1867.

 8. Golub V.O., Kakazei G.N., Kravets A.F., Lesnik N.A., Pogorelov Yu.G., Sousa J.B., Vovk A.Ya. FMR linewidth and magnetic structures in CoFe-Al2O3 granular thin films // Mater. Sci. Forum. - 2001. – Vol. 373-376. – P. 197-200.

 9. Kakazei G.N., Pogorelov Yu.G., Lopes A.M.L., Sousa J.B., Freitas P.P., Cardoso S., Pereira do Azevedo M.M., Snoeck E. Tunnel magnetoresistance and magnetic ordering in ion-beam sputtered Co80Fe20/Al2O3 discontinuous multilayers // J. Appl. Phys. – 2001. – Vol. 90, No. 8. – P. 4044-4048.

 10. Sahoo S., Sichelschmidt O., Petracic O., Binek Ch., Kleemann W., Kakazei G.N., Pogorelov Yu.G., Sousa J.B., Cardoso S., Freitas P.P. Magnetic states of discontinuous Co80Fe20-Al2O3 multilayers // J. Magn. Magn. Mater. – 2002. – Vol. 240, No. 1-3. – P. 433-435.

 11. Petracic O., Kleemann W., Binek Ch., Kakazei G.N., Pogorelov Yu.G., Sousa J.B., Cardoso S. and Freitas P.P. Superspin glass behavior of interacting superparamagnetic particles in discontinuous magnetic multilayers, Phase Transitions – 2002. – Vol. 75, No. 1-2. – P. 73-79.

 12. Lesnik N.A., Panissod P., Kakazei G.N., Pogorelov Yu.G., Sousa J.B., Snoeck E., Cardoso S., Freitas P.P. and Wigen P.E. Local structure in CoFe/Al2O3 multilayers determined by nuclear magnetic resonance // J. Magn. Magn. Mater. – 2002. – Vol. 242-245, Part 2. – P. 943-945.

 13. Lesnik N.A., Gontarz R., Kakazei G.N., Kravets A.F., Wigen P.E. and Dubowik J. Magnetic structure in FeCo-Al2O3 granular films studied by FMR // Phys. Stat. Sol. B – 2003. – Vol. 196, No. 1-2. – P. 157-160.

 14. Kakazei G.N., Wigen P.E., Guslienko K.Yu., Chantrell R., Lesnik N.A., Metlushko V., Shima H., Fukamichi K., Otani Y. and Novosad V. In-plane and out-of-plane uniaxial anisotropies in rectangular arrays of circular dots studied by FMR // J. Appl. Phys. – 2003. – Vol. 93, No. 10. – P. 8418-8420.

 15. Kakazei G.N., Pogorelov Yu.G., Santos J.A.M., Sousa J.B., Freitas P.P., Cardoso S., Lesnik N.A. and Wigen P.E. Low field magnetization study of CoFe-Al2O3 multilayers // J. Magn. Magn. Mater. – 2003. – Vol. 266, No. 1-2. – P. 57-61.

 16. Lesnik N.A., Oates C.J., Smith G.M., Riedi P.C., Kakazei G.N., Kravets A.F. and Wigen P.E. Ferromagnetic resonance experiments in obliquely deposited FeCo – Al2O3 film system // J. Appl. Phys. – 2003. – Vol. 94, No. 10. – P. 6631-6638.

 17. Bazaliy Ya.B., Tsymbal L.T., Kakazei G.N., Izotov A.I. and Wigen P.E. Spin-Reorientation in ErFeO3: - Field Transitions, Three-Dimensional Phase Diagram, and Anisotropy of Erbium Magnetism // Phys. Rev. B – 2004. Vol. 69, No. 10. – P. 104429-8.

 18. Schmool D.S., Rocha R., Sousa J.B., Santos J.A.M., Kakazei G.N., Garitaonandia J.S., Martin Rodriguez D., Lezama L. and Barandiaran J.M. Ferromagnetic resonance in nanometric magnetic systems // J. Optoelectron. Adv. Mater. – 2004. – Vol. 6, No. 2. – P. 541-550.

 19. Kakazei G.N., Wigen P.E., Guslienko K.Yu., Novosad V., Slavin A.N., Golub V.O., Lesnik N.A. and Otani Y. Spin-wave spectra of perpendicularly magnetized circular submicron dot arrays // Appl. Phys. Lett. – 2004. – Vol. 85, No. 3. – P. 443-445.

 20. Bazaliy Ya.B., Tsymbal L.T., Kakazei G.N. and Wigen P.E. The Role of Erbium Magnetization Anisotropy during the Magnetic Reorientation Transition in ErFeO3 // J. Appl. Phys. – 2004. – Vol. 95, No. 11. – P. 6622-6624.

 21. Sousa J.B., Santos J.A.M., Silva R.F.A., Teixeira J.M., Ventura J., Araujo J.P., Freitas P.P., Cardoso S., Pogorelov Y.G., Kakazei G.N. and Snoeck E. Peculiar magnetic and electrical properties near structural percolation in metal-insulator granular layers // J. Appl. Phys. – 2004. – Vol. 96, No. 7. – P. 3861-3864.

 22. Pereira de Azevedo M.M., Kakazei G.N., Kravetz A.F., Amaral V.S., Pogorelov Yu.G., Sousa J.B. GMR in co-evaporated Co-Ag granular thin films // J. Magn. Magn. Mater. – 1999. – Vol. 196-197. – P. 40-42.

 23. Kleemann W., Petracic O., Binek Ch., Kakazei G.N., Pogorelov Yu.G., Pereira de Azevedo M.M., Sousa J.B., Cardoso S., Freitas P.P. ac Susceptibility studies of discontinuous Co80Fe20/Al2O3 multilayers // J. Magn. Magn. Mater. – 2001. – Vol. 226-230, Part 2. – P. 1862-1864.

 24. Santos J.A.M., Kakazei G.N., Sousa J.B., Cardoso S., Freitas P.P., Pogorelov Yu.G. and Snoeck E. Peculiar CIP transport in CoFe/Al2O3 granular layered films across a micro-gap // J. Magn. Magn. Mater. – 2002. – Vol. 242-245, Part 1. – P. 485-488.

 25. Kakazei G.N., Lopes A.M.L., Pogorelov Yu.G., Salgeiro da Silva M.A., Santos J.A.M., Sousa J.B., Cardoso S., Freitas P.P. and Snoeck E. Current-in-plane transport in granular single layers and multilayers of CoFe in Al2O3 // J. Magn. Magn. Mater. – 2003. – Vol. 266, No. 1-2. – P. 62-67.

 26. Pogorelov Yu.G., Kakazei G.N., Pereira de Azevedo M.M., Sousa J.B. Influence of conduction electrons and dipolar interactions on the susceptibility of granular materials // J. Magn. Magn. Mater. – 1999. – Vol. 196-197. – P. 112-114.

 27. Kakazei G.N., Costa M.D., Pogorelov Yu.G., Golub V.O., Novosad V., Okuno T., Wigen P.E. Magnetic anisotropy in square arrays of circular dots probed by FMR // Abstract booklet of the 49th Conference on Magnetism and Magnetic Materials. – Jacksonvill, USA. – November 11-15, 2004. – P. 42.

 28. Kakazei G.N., Pogorelov Yu.G., Golub V.O., Sousa J.B., Cardoso S., Freitas P.P., Wigen P.E. Interlayer dipolar interactions in granular multilayered films // Abstract booklet of the 49th Conference on Magnetism and Magnetic Materials. – Jacksonvill, USA. – November 11-15, 2004. – P. 261.

 29. Santos J.A.M., Pogorelov Yu.G., Kakazei G.N., Sousa J.B., Cardoso S., Freitas P.P. Tunnel conductance in microsize structures with magnetic nanogranular multilayers, Abstract booklet of the International Conference on Magnetism ICM’2003. – Rome, Italy. – July 27-31, 2003. – P. 503.

 30. Rogalski M.S., Amado M.M., Kakazei G.N., Sousa J.B. 3D-Magnetic Structure and GMR Behavior of (FeCo)Ag Granular Films // Abstract booklet of the International Magnetic Conference INTERMAG 2003. – Boston, USA. – March 30 - April 3, 2003. – P. FT-08.

 31. Kakazei G.N., Lopes A.M.L., Pogorelov Yu.G., Santos J.A.M., Sousa J.B., Cardoso S., Freitas P.P., Snoeck E. Optimization of the Magnetoresistive Properties of CoFe/Al2O3 Discontinuous Films // Abstract booklet of the International conference on magnetism INTERMAG 2000. – Toronto, Canada. – April 9-13, 2000. – P. DS-09.