Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Психіатрія


44. Балабуха Ольга Сергіївна. Анксиозні порушення у онкологічних хворих з непсихотичними розладами та їх психотерапія: дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Харківська медична академія післядипломної освіти. - Х., 2004.Анотація до роботи:

Балабуха Ольга Сергіївна. Анксіозні порушення у онкологічних хворих з непсихотичними психічними розладами та їх психотерапія. Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Харків, 2004 рік.

Вивчено особливості анксиозного синдрому у онкологічних хворих. Ви-сока ситуативна тривога виявлена у 96% хворих, що свідчить про надмірну силу психотравмуючої ситуації хвороби для онкологічних хворих. Встановлено, що зменшення рівня тривоги досягається хворими за рахунок її витиснення, соматизації, розвитку депресії, аутичності, соціальної ізоляції, емоційного відчуження. Виявлено багато схожих рис в особистіснихих особливостях онкологічних хворих та хворих на неврози.

Доведено ефективність психотерапевтичної корекції анксиозного синд-рому у онкологічних хворих. Найкращий результат одержано при застосуванні нейро-лінгвістичного програмування. Ефективність директивної гіпно-сугестивної психотерапії та еріксонівського гіпнозу є приблизно однаковою.

1. У роботі проведено теоретичне обґрунтування і нове вирішення актуальної наукової задачі, що полягає у вивченні терапевтичних можливостей застосування окремих психотерапевтичних методів полегшення психічного та соматичного стану онкологічних хворих під час обстеження та лікування, покращення якості їх життя, а також більш швидкої та ефективної немедикаментозної реабілітації таких хворих після закінчення лікування, а також у вивченні особливостей анксиозного синдрому у онкологічних хворих.

Установлено, що у всіх онкологічних хворих на всіх етапах лікувально-діагностичного процесу мають місце значні тривога і страх.

2. З’ясовано, що анксиозні стани у онкологічних хворих спостерігалися як у вигляді невротичних, так і неврозоподібних непсихотичних порушень. Згідно з МКХ-Х, вони проявлялися в структурі таких розладів: специфічні фобії – 3% хворих, генералізований тривожний розлад – 14%, змішаний тривожний і депресивний розлад – 31%, переважно нав’язливі думки - 2%, змішана тривожна й депресивна реакція, обумовлена розладом адаптації – 6%, інші реакції на важкий стрес – 14%, іпохондрічний розлад – 24%, органічний тривожний розлад у зв’язку з іншими захворюваннями – 6%.

3. Заперечення частиною хворих (23%) скарг на тривогу й страх свідчить не про їх відсутність, а про те, що ці хворі їх не усвідомлюють внаслідок використання методів психологічного захисту. В таких випадках ознаки анксиозного синдрому за допомогою клініко-психопатологічних методів можна знайти у вигляді соматичних еквівалентів, що підтверджується даними експериментально-психологічного дослідження хворих.

Тривога й страх у онкологічних хворих проявляються в структурі різних психопатологічних синдромів: тривожно-депресивного (у 54% онкологічних хворих), тривожно-іпохондричного (у 35% хворих), тривожно-фобічного (у 3% хворих) та астено-іпохондричного (у 8% хворих).

4. У онкологічних хворих багато таких самих стійких особистісних особливостей, як і у хворих на неврози: висока особистісна тривога (у 84% випадків у онкологічних хворих і в 85% випадків у хворих на неврози), завищена самооцінка разом із незадоволеністю своїм соціальним станом, недостатнім, на їх погляд, признанням з боку соціального оточення (46% онкологічних хворих і 10% хворих на неврози – статистично ці відмінності є незначними), довгий час існуючі іпохондричність, депресивність (88%), відчуття занадто низької соціальної бажаності та аутизація онкологічних хворих (56% ).

5. Виявлені психологічні характеристики, згідно з якими онкологічні хворі значно відрізняються від хворих на неврози. Це, перш за все, висока ригідність емоцій і поведінки онкологічних хворих (92% із них мають підвищені показники ригідності, в той час як у хворих на неврози вона підвищена лише в 70% випадків), схильність до утворення надцінних ідей (у 92% проти 70% у хворих на неврози), їх прикутість до минулого, відчуття відсутності майбутнього (відповідно 94% і 30%), пасивність, нерішучість, невміння реалізовувати свої задуми, схильність до інтрапунітивних реакцій і невпевненість у собі (відповідно у 94% і 70% хворих). Онкологічні хворі відчувають загрозу з боку оточуючого світу і втрату контролю над тим, що відбувається (94% онкологічних хворих і 70% хворих на неврози); у них високий рівень контролю над ворожістю (84 бали у онкологічних хворих і 74 бали у хворих на неврози). Все це стає на перешкоді не тільки у їх адаптації в соціумі, але й викликає певні труднощі при лікуванні таких хворих і тому потребує урахування перелічених факторів при проведенні психотерапії.

6. Психотерапія анксиозного синдрому у онкологічних хворих є ефек-тивною, тому що приводить до зменшення рівня тривоги (у порівнянням з показ-никами контрольної групи) на 29,90 – 40,32% за даними опитувальника Спілбер-гера, на 37,30 – 47,21 % за даними проективного тесту МКВ і на 20,05 – 27,03 бали за даними СБДО.

7. Ефективність еріксонівського гіпнозу при корекції анксиозного синдрому у онкологічних хворих більш висока, ніж ефективність класичного гіпнозу. При застосуванні еріксонівського гіпнозу рівень тривоги виявився на 34,22% нижчим, ніж у хворих контрольної групи, тоді як при застосуванні директивної гіпнотерапії – лише на 29,90%. Найкращі результати при корекції анксиозних порушень отримані при застосуванні нейро-лінгвістичного програмування: рівень тривоги зменшився на 40,32 - 47,21% за порівнянням до рівня тривоги у хворих контрольної групи.

8. Дані трирічного катамнезу свідчать про поліпшення якості життя пролікованих онкологічних хворих: зменшення у них іпохондричності, депресивності, глибини переживань, емоційної лабільності, ригідності, імпульсивності у вчинках та інертності як при прийнятті рішень, так і у вчинках, до підвищення толерантності до стресу, самооцінки, упевненості у собі, своїх можливостях і своєму майбутньому (на підставі наближення до норми і навіть нормалізації як висоти розташування самого профілю СБДО, так і показників основних та багатьох додаткових шкал). Це надає кращі умови для проведення діагностичних, лікувальних та реабілітаційних заходів, підвищує активність хворих у їх обстеженні, лікуванні та реабілітації, що є необхідною умовою їх ефективності.

9. Система психотерапії повинна бути побудована з урахуванням наступ-них принципів: вибір методу психотерапевтичного впливу при корекції тривоги та страху у кожного онкологічного хворого слід робити, враховуючи взаємо-зв’язок між наявністю та проявами тривоги й страху і його особистісними особ-ливостями. Перш за все, необхідно спиратися на всебічний аналіз клінічної структури анксиозного синдрому, але при цьому слід також звертати увагу на стійкі психологічні характеристики даного хворого і аналізувати його соціальні контакти.

10. Психотерапію слід розпочинати вже на діагностичному етапі; первісно - встановити робочий альянс між психотерапевтом і пацієнтом, переконати останнього в необхідності такого лікування, оскільки воно сприяє не тільки усуненню тривоги й страху, але й нормалізації всієї психічної сфери хворого й опосередковано, через психіку, – благодійно впливає на весь організм.

Необхідно прагнути не тільки до усунення тривоги й страху, але й до вироблення у хворого правильного відношення до свого захворювання, до поліпшення якості життя, його найбільш швидкої медичної реабілілтації та ресоціалізації.

Публікації автора:

  1. Балабуха О.С. Вивчення психосоматичного стану у онкологічних хворих з вираженими фобіями // Український вісник психоневрології. - Харків, 1996. - Т.4. - Вип. 5 (12). - С. 263-264.

  2. Ахмедов Т.И., Балабуха О.С. Изучение анксиозных проявлений у раковых больных по данным рисуночных тестов // Таврический журнал психиатрии. - Симферополь, 1998. - С.68-69. У статті самостійно проведено аналіз малюночних тестів та сформульовано висновки.

  3. Балабуха О.С. Особенности анксиозных состояний у онкологических больных на догоспитальном этапе // Український вісник психоневрології. - Харків, 1998. – Т.6. – Вип. 3 (18). - С.22-23.

  4. Балабуха О.С. Психотерапия в онкологии // Вопросы пограничной психиатрии, психотерапии, медицинской психологии. - Харьков, 1998. - С. 23-24.

  5. Ахмедов Т.І., Балабуха О.С. Психотерапевтична корекція вираженого анксиозного синдрому при онкологічних захворюваннях // Проблеми медичної науки та освіти. - Харків, 2002 г. – №1. - С.58-60. Самостійно відібрано матеріали з дисертаційної роботи для публікації та обґрунтувано зроблені висновки.