Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філологічні науки / Германські мови


Рудік Ірина Валеріївна. Англомовна проповідь як специфічний вид мовленнєвого акту (фоностилістичне дослідження) : дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2005.Анотація до роботи:

Рудік І.В. Англомовна проповідь як специфічний вид мовленнєвого акту (фоностилістичне дослідження).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04. – германські мови. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Одеса, 2005.

Дисертацією присвячено фоностилістичному дослідженню усної англомовної проповіді. Усна англомовна проповідь розглядається в роботі як комунікативний мовленнєвий акт, якому притаманні специфічні екстралінгвістичні та лінгвістичні особливості.

Дослідження текстів проповіді на лексичному, синтаксичному та просодичному рівнях дало змогу виявити специфічні категорії тексту проповіді – категорію сакральності та категорію інтертекстуальністі та изначити набір лінгвістичних засобів, які беруть участь у створені текстів проповіді і в диференціації видів проповідей та їх структурних частин.

На підставі проведеного дослідження зроблено такі висновки:

1. Проповідь є складним багатоаспектним феноменом у системі мовленнєвої комунікації.

2. Відміна комунікативного акту усної проповіді від світських комунікативних актів на екстралінгвістичному рівні проявляється, по-перше, у специфікації комунікації адресанта й адресата проповіді; та наявності ( „нададресата” – Бога) в комунікативному акті проповіді; в особливості прагматичних намірів адресанта, які полягают в бажанні передати слухачам вчення, дане проповіднику йому згори як посереднику між Богом і людьми.

3. Основною специфічною категорією текстів досліджених проповідей є категорія сакральності, яка проявляється перш за все, на лексичному рівні.

4. Категорія інтертекстуальності також може бути віднесена до специфічної категорії досліджуваних текстів англомовної проповіді у зв’язку з особливим статусом Біблії – первинного тексту, на основі якого створюється текст будь-якої проповіді. В досліджуваних текстах ця категорія реалізується головним чином, за рахунок використання „чужого мовлення” у проповіді.

5. Для виконання комунікативного завдання кожною з частин проповідей різних видів проповідники використовують певний набір синтактико-стилістичних прийомів. Відміни між видами проповіді на синтактико-стилістичному рівні найбільшою мірою проявляються у вступній частині проповіді, де залежно від приводу релігійного спілкування варіюються і мовні засоби спілкування, а найменшою – у трактуванні, що пояснюється різними комунікативними завданнями кожної із цих частин проповіді.

6. На просодичному рівні найінформативнішим параметром для диференціації групи проповіді став темпоральний компонент інформації, а для диференціації виду проповіді – мелодичний компонент інтонації. Динамічний компонент інтонації виявляється неінформативним для диференціації групи й виду проповіді.

7. Власне церковні проповіді (особливо святкові) характеризуються більшою порівняно з колоцерковною (особливо обрядовою) проповіддю просодичною відокремленістю. Найбільшою мірою це проявляється у вступній і заключній частинах проповіді, найменшою – у трактуванні.

8. Екстралінгвістичні та лінгвістичні особливості усної англомовної проповіді дають змогу віднести її до специфічного виду мовленнєвого акту.

Основнні результати дисертаційного дослідження відображено в таких публікаціях:

1.Кравченко Н.А., Рудик И.В., Текст проповеди как объект лингвистического исследования // Материалы Ш международной научно-практической конференции, посвященной памяти доктора педагогических наук, профессора В.Л.Скалкина. – Одеса: Астропринт, 2002. – С.191-194.

2. Рудик И.В., Коммуникативно-прагматический статус текста религиозной проповеди // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: Матеріали II Міжвузівської конференції молодих учених. – Донецьк: Норд Комп’ютер, 2004. – С.267-270.

3. Рудик И.В., К вопросу о характеристике адресанта и адресата коммуникативного акта проповеди // Проблеми семантики, прагматики та когнитивной лігвістики. – Київ: Логос, 2004. -Вип.4. -С.195-199.

4. Рудик И.В., Рыбачук Н.Ф. К вопросу о проповеди как объекте науки гомилетики // Літературознавчі студії. – Київ: Київський університет, 2004. - Вип.10. - С.273-280.

5. Рудик И.В., Способы ритмизации текста устной проповеди (на материале англоязычных проповедей) // Південий архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць – Херсон: ХДУ, 2004. - Вип.25. -С.17-19.

6. Рудик И.В., Особенности паузации текстов проповедей ( на материале английского языка) // Записки з романо-германської філології.- Одеса: Латстар, 2005. - Вип. 15. - C.207-216.

7. Рудик И.В., К вопросу о классификации текстов устных англоязычних

проповедей // Материалы IV международной научно-практической конференции, посвященной памяти доктора педагогических наук, профессора В.Л.Скалкина. – Одеса: Астропринт, 2002.-C. 325-328.

8. Кравченко Н.А., Рудик И.В., О роли темпорального компонента интонации в организации текстов устной проповеди (на материале английского языка) // Лингвистика. Вип. 1. - Херсон: ХДУ, 2005. - C. 19-25.

Публікації автора:

1.Кравченко Н.А., Рудик И.В., Текст проповеди как объект лингвистического исследования // Материалы Ш международной научно-практической конференции, посвященной памяти доктора педагогических наук, профессора В.Л.Скалкина. – Одеса: Астропринт, 2002. – С.191-194.

2. Рудик И.В., Коммуникативно-прагматический статус текста религиозной проповеди // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: Матеріали II Міжвузівської конференції молодих учених. – Донецьк: Норд Комп’ютер, 2004. – С.267-270.

3. Рудик И.В., К вопросу о характеристике адресанта и адресата коммуникативного акта проповеди // Проблеми семантики, прагматики та когнитивной лігвістики. – Київ: Логос, 2004. -Вип.4. -С.195-199.

4. Рудик И.В., Рыбачук Н.Ф. К вопросу о проповеди как объекте науки гомилетики // Літературознавчі студії. – Київ: Київський університет, 2004. - Вип.10. - С.273-280.

5. Рудик И.В., Способы ритмизации текста устной проповеди (на материале англоязычных проповедей) // Південий архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць – Херсон: ХДУ, 2004. - Вип.25. -С.17-19.

6. Рудик И.В., Особенности паузации текстов проповедей ( на материале английского языка) // Записки з романо-германської філології.- Одеса: Латстар, 2005. - Вип. 15. - C.207-216.

7. Рудик И.В., К вопросу о классификации текстов устных англоязычних

проповедей // Материалы IV международной научно-практической конференции, посвященной памяти доктора педагогических наук, профессора В.Л.Скалкина. – Одеса: Астропринт, 2002.-C. 325-328.

8. Кравченко Н.А., Рудик И.В., О роли темпорального компонента интонации в организации текстов устной проповеди (на материале английского языка) // Лингвистика. Вип. 1. - Херсон: ХДУ, 2005. - C. 19-25.