Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Гідрологія суши, водні ресурси, гідрохімія


Розлач Захар Валерійович. Аналіз вертикальних руслових деформацій річок басейну Верхнього та Середнього Дністра : Дис... канд. наук: 11.00.07 - 2009.Анотація до роботи:

Розлач З.В. Аналіз вертикальних руслових деформацій річок басейну Верхнього та Середнього Дністра. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.-Географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

Запропановано нову комплексну схему аналізу вертикальних руслових деформацій. За дослідженнями зв’язків між основними морфологічними та динамічними параметрами русел виконаний аналіз вертикальних руслових деформацій та запропоновані критеріальні залежності, що визначають особливості перебігу руслових процесів на річках. Вперше застосовані критеріальні морфодинамічні залежності та апробована інваріантна функція (B/h)0,25 = f (І0,125/Fr), яка є універсальною для застосування для річок різного порядку.

Проведена оцінка динаміки крупності донних відкладів та визначена стійкість русел досліджуваних водотоків.

Досліджені поздовжні профілі річок та отримана універсальна залежність нормованого поздовжнього профілю водотоків, яка дає можливість об’єднати між собою в окремі групи річки різних порядків. Вперше, на основі отриманих типів форм нормованих поздовжніх профілів виконано районування басейну Верхнього та Середнього Дністра.

На основі зіставлення різночасових поздовжніх профілів досліджуваних водотоків встановлено тенденції щодо спрямованості на них вертикальних руслових деформацій по всій довжині досліджуваних річок.

 1. З урахуванням попередніх досліджень і наших розробок запропоновано більш комплексну методику аналізу вертикальних руслових деформацій на річках, яка представлена у вигляді алгоритму. Встановлено чотири рівні його реалізації та окремий блок, пов’язаний зі створенням банку даних та системи моніторингу вертикальних руслових деформацій.

 2. Встановлено, що основними природними чинниками які обумовлюють прояв та інтенсивність руслових процесів взагалі та вертикальних руслових деформацій зокрема є характеристики максимального стоку води та наносів. Дослідження показали, що для карпатської частини басейну характерним є значна кількість паводків протягом року за рахунок випадіння короткочасних та інтенсивних опадів у теплий період року, для лівобережних приток – наявність весняного водопілля, яке є результатом танення снігу. За характеристиками донних відкладів, на річках право- та лівобережжя спостерігається значна їх діференціація.

 3. Детальний аналіз вертикальних руслових деформацій для річок басейну Верхнього та Середнього Дністра був вперше виконаний за комплексною методикою. Нами були побудовані та проаналізовані залежності і зв’язки між основними гідрологічними та русловими параметрами. Це зв’язки: між витратою та площею поперечного перерізу Q = f (w); між витратою і середньою глибиною Q = f (hсер); між витратою і шириною русла Q = f (В); між витратою і середньою швидкістю потоку Q = f (vсер); між витратою і співвідношенням ширини та середньої глибини Q = f (B/hсер). Такий підхід дозволив оцінити руслову ситуацію загалом та виконати комплексну оцінку як вертикальних, так і планових руслових деформацій.

 4. Виявлені чіткі тенденції щодо розвитку вертикальних руслових деформацій на досліджуваних водотоках. На карпатських річках-притоках та власне р. Дністер спостерігаються незворотні тенденції до ерозійних процесів, що виражається у просіданні рівнів води та відповідним зниженням абсолютних відміток дна русла. У свою чергу лівобережні притоки Верхнього та Середнього Дністра вцілому характеризуються загальним підвищенням вільної поверхні течії та розвитком акумулятивних процесів в їх руслах.

 5. Вперше застосовано ряд критеріальних зв’язків hbf сер/hbf сер ±h = f(Qbf/Qсер), В/h = f (Qbf/Qсер), В/h* = f (Qbf/Qсер), а також інваріантна залежність (B/h)0,25 = f (І0,125/Fr), які засвідчили спрямовані зміни у формі русел досліджуваних водотоків. Запропонована інваріантна залежність є універсальною до застосування для річок різного порядку.

 6. Встановлено, що в часовому зрізі крупність наносів на карпатських притоках зростає, а на подільських зменшується, що впливає на стійкість русел досліджуваних водотоків. Отримані результати засвідчили, що перебування русел правобережних приток та самого Дністра знаходиться у стані превалюючої дії ерозійних процесів, а в руслах лівобережних приток переважає акумуляція наносів. Це підтверджується оцінкою стійкості русел за показниками К.В.Грішаніна та О.Г.Ободовського.

 7. Встановлено, що формування поздовжніх профілів право- та лівобережних приток Дністра суттєво різняться за своїм характером. Поздовжні профілі правобережних приток мають ввігнуту, вироблену форму, із значними похилами у верхній його частині, які зменшуються з наближенням до гирла. Цим річкам властиві гірські та передгірні ділянки. На лівобережних подільських притоках поздовжні профілі здебільшого мають опуклу форму. Незначні похили на більшій протяжності подільських водотоків різко зростають при впадінні у Дністер. Вказані річки переважно характеризуються рівнинними ділянками, які в деяких випадках у нижній течії переходять у передгірні зі всіма властивими їм характеристиками.

 1. Отримана універсальна залежність L/L = f (H/H), яка надає можливість об’єднати між собою в окремі групи річки різних порядків, що позбавлені масштабного ефекту. На основі аналізу цих кривих для річок басейну Верхнього та Середнього Дністра, встановлено три їх типи, що дозволяє виконати районування цих водотоків за гідрографічними ознаками та безрозмірними поздовжніми профілями. До першого типу відносяться правобережні карпатські притоки Дністра і власне сама річка Дністер, які характеризуються увігнутим нормованим поздовжнім профілем. До другого типу відносяться лівобережні притоки верхнього Дністра до р. Золота Липа. Ці річки характеризуються нормованим поздовжнім профілем вказаної функції, що має дещо схожий вигляд із карпатськими, але значно більш виположеним та не настільки стрімким у верхній частині. До третього типу, відносяться лівобережні притоки розташовані нижче, від р. Коропець й до р. Смотрич. Вказані водотоки за довжиною річки характеризуються постійною зміною локальних похилів. У верхів’ях та, особливо, у нижній течії похили більші ніж у середній течії.

 2. На основі зіставлення різночасових поздовжніх профілів досліджуваних водотоків визначено тенденції щодо спрямованості вертикальних руслових деформацій по всій їх довжині. Річка Дністер та його правобережні притоки характеризуються переважанням ерозійних процесів, що проявляється у врізанні русла та пониженні його абсолютних відміток. Щодо лівобережних приток, на них прослідковується переважання акумулятивних процесів та підвищення абсолютних відміток русла. Це може призводити до активізації планових руслових деформацій, зменшенню глибин водного потоку, замуленню русел. На основі виконаних досліджень вертикальних деформацій сформульовані пропозиції для практичного використання їх результатів з метою покращення стану русел річок.

Публікації автора:

Статті:

 1. Гідроекологічна безпека урбанізованих заплавних територій у басейні р. Лімниця / Ободовський О. Г., Онищук В. В., Розлач З. В., Яцюк М. В. // Картографія та вища школа. – 2005. – Вип. 10. – С. 140–147. (Особистий внесок автора – 25%, здобувачем проведено збір вихідних даних, виконано розрахунки стосовно темпів та спрямованності вертикальних руслових деформацій).

 2. The analysis of the Ukrainian Carpathian river channel regime / Obodovskiy Olexandr, Onyschuk Vasiliy, Rozlach Zakhar, Konovalenko Oxana // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2006. – Т. 11. – С. 90–97. (Особистий внесок автора – 30%, збір та обробка вихідної інформацій, проведення розрахунків основних морфометричних характеристик річок, переклад текста на англійську мову).

 3. Розлач З. В. Оцінка вертикальних руслових деформацій річок басейну Верхнього та Середнього Дністра на основі аналізу кривих витрат води / З. В. Розлач // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2007. – Т. 12. – С. 122–131.

 4. Результати аналізу гідроморфологіної якості екорегіону Карпат на прикладі басейну Ужа / Ободовський О. Г., Онищук В. В., Коноваленко О. С., Розлач З. В., Ярошевич О. Є. [та ін.] // Матеріали науково-практичної конференції „Вода та довкілля” V Міжнародного Водного Форуму „AQUA UKRAINE–2007” / М-во охорони навколиш. природ. середовища України [та ін.]. – К., 2007. – С. 12-17. (Особистий внесок автора - 15%, здобувачем виконана обробка даних геодезичного нівелювання земної поверхні, електронна побудова графіків, проведено опис та характеристика гідроморфологічних створів).

 5. Розлач З. В. Оцінка відносної стійкості водотоків за показником інваріантності у контексті еволюційних змін процесів руслоформування (на прикладі річок басейну Дністра в межах України) / З. В. Розлач, В. В. Онищук // Фізична географія і геоморфологія. – 2007. – Вип. 53. – С. 144–152. (Особистий внесок автора – 50%, збір та обробка вихідної інформацій, проведення розрахунків, узагальнень, складання висновків).

 6. Гидроморфологическая оценка рек бассейна Припяти в контексте сохранения природного экологического состояния / Ободовский А. Г., Онищук В. В., Ярошевич А. Є., Коноваленко О. С., Розлач З. В. [та ін.] // Матеріали науково-практичної конференції „Вода та довкілля” VІ Міжнародного Водного Форуму „AQUA UKRAINE–2008” / М-во охорони навколиш. природ. середовища України [та ін.]. – К., 2008. – С. 47-54. (Особистий внесок автора - 15%, здобувачем виконана обробка даних геодезичного нівелювання земної поверхні, електронна побудова графіків, проведено опис та характеристика гідроморфологічних створів).

 7. Розлач З. В. Просторово-часові зміни крупності руслоформуючих відкладів на водотоках басейну Дністра (в межах України) / З. В. Розлач // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2008. – Т. 14. – С. 108–116.

 8. Продольные профили основных водотоков в бассейне Днестра в контексте определения направленности вертикальных деформаций русла / Ободовский А. Г., Розлач З. В., Лёгкая Ю. М., Дементенко А. И. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2008. – Т. 15. – С. 43–54. (Особистий внесок автора - 40%, здобувачем виконаний аналіз співставлених поздовжніх профілів з метою оцінки вертикальних руслових деформацій, надання висновків).

Тези доповідей:

 1. Розлач З. В. Гідрологічний аналіз вертикальних руслових деформацій річок басейну Дніпра в межах України / Розлач З. В. // Молоді науковці – географічній науці: Зб. тез Міжнар. конф., 22–23 квітня, 2004, Київ / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2004. – С. 113–114.

 2. Онищук В. В. Науково-методичні основи щодо раціонального регулювання алювіальних русел відкритих водотоків / Онищук В. В., Розлач З. В. // Україна і географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук. праць. В 4-х т. IX з’їзду Українського географічного товариства, 2004, Чернівці / Українське географічне товариство. – К., 2004. – Т. 3. – С. 249–251. (Особистий внесок автора - 25%, здобувачем обгрунтовано концепцію раціонального руслорегулювання).

 3. Розлач З. В. Спрямованість вертикальних руслових деформацій на деяких основних водотоках басейну Дністра / Розлач З. В. // Географія в інформаційному суспільстві. Зб. наук. праць. У 4-х т. X з’їзду Українського географічного товариства, 2008, Київ / Українське географічне товариство. – К., 2008. – Т. ІІІ. – С. 302–304.