Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Вовк Оксана Михайлівна. Аналітико-числове розв'язування задач термопружності за конвективно-променевого теплообміну : Дис... канд. наук: 01.02.04 - 2008.Анотація до роботи:

Вовк О.М. Аналітико-числове розв’язування задач термопружності за конвективно-променевого теплообміну – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. – Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів, 2008.

Запропоновано аналітико-числову методику розрахунку термопружного стану термочутливих тіл простої геометричної форми (тіла обмежені координатними поверхнями чи їх фрагментами) за конвективно-променевого теплообміну через обмежуючі поверхні з оточуючими середовищами та одночасної дії силових навантажень, а також визначення температурного поля непрозорої пластинчатої оболонки за умов променевого теплообміну з іншою оболонкою. Сформульовані на основі побудованих математичних моделей крайові задачі для визначення температурних полів є нелінійними, а для визначення напружено-деформованого стану – крайовими задачами для системи диференціальних рівнянь з частинними похідними зі змінними коефіцієнтами.

Побудовані моделі та розроблені методи використано для визначення термопружного стану термочутливих шару, суцільної і порожнистої куль, простору зі сферичною порожниною, пластини. Побудовано також розв’язки задач променево-кондуктивного теплообміну для циліндричної та призматичної оболонок. Досліджено вплив термочутливості матеріалу тіл та наявності силових навантажень на їх поверхнях на характер і величину розподілу температури та компонент напружено-деформованого стану.

Публікації автора:

 1. Попович В. С., Вовк О. М. Методика розв’язування задачі кондуктивно-променевого теплообміну між циліндричною та N-кутною призматичною оболонками // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2004. – 47, №1. – С. 158-168.

 2. Попович В. С., Вовк О. М., Гарматій Г. Ю. Термопружний стан термочутливого шару при конвективно-променевому нагріванні // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2004. – Вип. 2. – С. 171-177.

 3. Попович В. С., Вовк О. М., Гарматій Г. Ю. Термопружний стан термочутливої кулі за умов складного теплообміну з оточуючим середовищем // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2005. – Вип. 3. – С. 99-106.

 4. Попович В. С., Гарматій Г. Ю., Вовк О. М. Термопружний стан термочутливої порожнистої кулі за умов конвективно-променевого теплообміну з довкіллям // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2006. – 42, № 6. – С. 39-48.

 5. Попович В. С., Гарматій Г. Ю., Вовк О. М. Термопружний стан термочутливого простору зі сферичною порожниною за умов конвективно-променевого теплообміну // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2006. – 49, № 3. – С. 168-176.

 6. Попович В., Гарматій Г., Вовк О. Термопружний стан термочутливої тонкої пластини за умов нагрівання джерелом тепла та теплообміну з оточуючим середовищем // Машинознавство. – 2007. – № 7. – С. 21 – 25.

 7. Грицько Є.Г., Вовк О.М., Шуміліна Н.В. Моделювання променевого теплообміну між тримачем та корпусом фотоелектронного приладу // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Електроніка. – 1999. – № 382. – С.17-22.

 8. Грицько Є.Г., Вовк О.М. Моделювання променевого теплообміну між скінченними неспіввісними циліндричними оболонками // Збірник наукових праць “Крайові задачі для диференціальних рівнянь”. Київ: Ін-т мат. НАНУ. – 1999. – Вип. 4. – С.58-62.

 9. Грицько Є.Г., Вовк О.М. Моделювання кондуктивно-променевого теплообміну між тримачем та корпусом фотоелектронного приладу // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Прикладна математика. – 2000. – № 407. – С.134-138.

 10. Попович В. С., Вовк О. М. Аналітико-числові дослідження термопружного стану термочутливого шару при конвективно-променевому нагріванні // 6-й Міжн. симп. укр. інженерів-механіків (21–23 травня 2003): Тези доп. – Львів, 2003. – С. 74.

 11. Вовк О.М. Моделювання кондуктивно-променевого теплообміну між тримачем та корпусом фотоелектронного приладу при залежності коефіцієнта відбивання від температури // 6-а Міжн. наук. конф. “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур”, (26–29 травня 2003 р.). – Львів: Ін-т прикл. проблем механіки і математики НАН України, – 2003. – С. 447.

 12. Вовк О.М. Моделювання кондуктивно-променевого теплообміну між двома циліндричними оболонками з використанням лінійних апроксимацій // Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми механіки” (2-5 листопада 2004р.): Тези доп. – Львів, 2004. – С. 60.

 13. Кушнір Р. М., Попович В. С., Вовк О. М. Дослідження термопружного стану термочутливого шару при конвективно-променевому нагріванні // Импульсные процессы в механике сплошных сред: Материалы VI Междунар. науч. школы-семинара (22-26 августа 2005). – Николаев, 2005. – С. 111-112.

 14. Попович В. С., Гарматій Г. Ю., Вовк О. М. Дослідження термопружного стану термочутливої порожнистої кулі за умов складного теплообміну // 7-а Міжн. наук. конф. “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур”, (20–23 вересня 2006): Збірник матеріалів в 2-х т. – Львів, 2006. – Том. 2. – С. 222-225.

 15. Попович В., Гарматій Г., Вовк О. Визначення термопружного стану термочутливої пластини за умов нагрівання джерелом тепла та теплообміну з довкіллям // Актуальні задачі механіки неоднорідних структур: Тез. доп. 7-го українсько-польського наукового симпозіуму (5-9 вересня 2007). – Львів, 2007. – С. 61-62.

 16. Попович В., Гарматій Г., Вовк О. Термопружний стан термочутливих тіл простої геометричної форми за умов складного теплообміну// Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій: Тез. доп. міжнародної науково-техн. конф. пам’яті акад. НАНУ В.І. Моссаковського (17-19 жовтня 2007).– Дніпропетровськ, 2007. – С. 357-358.

 17. Попович В., Гарматій Г., Вовк О. Термопружний стан термочутливої пластини за умов нагрівання точковим джерелом тепла та конвективного теплообміну з оточуючим середовищем // 8-й Міжн. симп. укр. інженерів-механіків (23–25 травня 2007): Тези доп. – Львів, 2007. – С. 71.