Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Психіатрія


68. Гуменюк Леся Миколаївна. Аналітично орієнтована диференціальна діагностика і прогноз афективних розладів: дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Український НДІ соціальної, судової психіатрії і наркології. - К., 2005.Анотація до роботи:

Гуменюк Л. Н. Аналітично орієнтована диференціальна діагностика та прогноз афективних розладів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.16 - психіатрія. - Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ, 2005.

Дисертацію присвячено розв’язанню важливої наукової задачі – удосконалення диференціальної діагностики тривожних і депресивних розладів, яка кардинально впливає на терапевтичну тактику й прогноз, а також має економічне значення. На основі комплексного аналізу, зако-номірностей формування, клініко-психопатологічної та феноменологічної структури встановлено зв'язок клініко-психопатологічних даних і даних аналітично орієнтованої діагностики при тривожних і депресивних розладах. Розроблено, теоретично обґрунтовано метод аналітично орієнтованої диференціальної діагностики та прогнозу афективних розладів, заснований на клініко-психопатологічному, клініко-аналітичному і клініко-етологічному підходах до симптомів, синдромів, фантазій, переживань, символіки сновидінь, а також результатів проективних тестів і асоціативного експерименту у жінок. Виявлено їх диференціально-діагностичні характеристики, що враховують етіопатогенез, синдромальну специфічність, особливості перебігу і прогнозу. Оцінено ефективність методу комплексної клініко-психопатологічної та клініко-аналітичної диференціальної діагностики афективних розладів.

1. У дисертації дано теоретичне обґрунтування й нове рішення наукового завдання – розроблено метод аналітично орієнтованої диференціальної діагностики і прогнозу тривоги та депресії на основі комплексного аналізу закономірностей формування, клініко-психопатологічної й феноменологічної структури афективних розладів, що дозволило підвищити якість діагностики і уточнити прогноз цих станів.

2. Використання аналітично-орієнтованого методу при аналізі тривожних розладів дозволило встановити очевидний взаємозв'язок їх клінічної картини з конкретними психотравмуючими ситуаціями в дитячому і підлітковому віці. З клінікою тривоги корелює (p < 0,05) фіксація на перших травматичних спогадах, що пов'язані із символікою втрати (82,0%) та відрізняються більшою інформаційною значущістю (p < 0,01) через фіксацію на онтогенетично ранніх етапах психічного розвитку.

3. У сновидіннях (у преморбіді) пацієнток з тривожними розладами достовірно фіксується символіка втрати (36,0%), а безпосередньо при тривожних розладах - переживання власної смерті (24,0%), а також страх втрати членів родини (42,0%).

4. При зіставленні результатів проективних тестів з клінічною картиною тривоги встановлено, що найбільш типовими рисами є ознаки: незадоволення своїм станом (32,0%), регресії (98,0%), труднощів в соціальній адаптації (78,0%). У результаті асоціативного експерименту виявлено символіку кризу в психічному онтогенезі особистості (84,0%).

5. Використання аналітично орієнтованого методу при аналізі клініки депресивних розладів дозволило встановити, що для них головним є фіксація переживання самотності як у преморбіді (84,0%), так і під час захворювання (82,0%).

6. У сновидіннях у пацієнток з депресивними розладами спостерігається символіка, пов'язана з втратою майбутнього й безвихідністю (70,0%).

7. При зіставленні результатів проективних тестів з клінічною картиною депресії доведено, що найбільш типовими рисами є ознаки: безпорадності (96,0%), інфантильності (94,0%) й агресії (96,0%). У результаті асоціативного експерименту виявлено символіку втрати мети (78,0%) й регресії (67,0%). На всіх етапах хвороби реєструються достовірні розходження (р < 0,01) результатів клініко-аналітичного дослідження символічних структур психічного онтогенезу, символіки сновидінь і повсякденного життя, результатів проективних тестів і результатів асоціативного експерименту залежно від клініки тривоги й депресії.

8. Розроблений метод аналітично орієнтованої диференціальної діагностики і прогнозу афективних розладів може бути застосований для діагностики тривоги і депресії на ранніх етапах хвороби в стаціонарній та амбулаторній психіатричній практиці.

Публікації автора:

1. Гуменюк Л.Н. Тест динамического автопортрета при психических расстройствах // Таврический журн. психиатрии. - 2002. - V.6, № 3 (20). - C. 27-30.

2. Гуменюк Л.Н. Аналитически ориентрованная диагностика тревожно-депрессивных расстройств / Архів психіатрії. - 2004. - Т.10, №2 (37). - C.252-255.

3. Гуменюк Л.Н. Клиника тревоги и депрессии, отраженная в результатах проективных тестов // Таврический журн. психиатрии. - 2003. - V.7, № 4 (25). - C. 18-20.

4. Гуменюк Л.Н. Символика сновидений и воспоминаний с учетом клиники тревоги и депрессии. // Таврический журн. психиатрии. - 2004. - V.8, № 2(27). - C.11-14.