Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Театральне мистецтво


Барнич Михайло Михайлович. Акторське "переживання в ролі" як творчий процес : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.02 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. — К., 2007. — 170арк. — Бібліогр.: арк. 158-170.Анотація до роботи:

Барнич М.М. Акторське “переживання в ролі” як творчий процес. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.02 – театральне мистецтво. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – Київ, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню акторського мистецтва “переживання ролі”. Окреслене завдання передбачає осмислення сутності та особливостей функціонування процесу переживання в мистецтві актора. Проведені на основі методу психологічного аналізу діяльності людини (О.М. Леонтьєв) спостереженння за творчістю інших акторів та самоспостереження показали, що в процесі переживання актора в ролі актуалізуються окремі, психічно відмежовані актором одна від одної його діяльності, які визначені термінами “діяльність-творчість” та “діяльність-гра”.

В результаті дослідження процесу функціонування таких діяльностей актора виявлено, що даний процес відображається на внутрішній “психорефлективній організації” актора як людини. Таке відображення, яке пов’язане з аналогічністю фізичних дій актора з фізичними діями персонажа ролі, проектується на дії актора у формі реакцій організму, адекватних до реакцій ролі, що і становить сутність психологічного стану переживання актора в ролі.

Вперше методом визначення “катарсису” (Л. Виготський) проаналізовано та доведено належність емоційного стану переживання актора в ролі до одного з різновидів катарсису.

В результаті дисертаційного дослідження виявлені сутнісні ознаки мистецтва акторського переживання:

1. На основі проведеного аналізу з’ясовано, що в акторському мистецтві переживання відбувається творчий процес вербалізації актором уявлених переживань, пов’язаних з персонажем п’єси, а це дає підстави розглядати акт переживання актором ролі як його внутрішній емоційно-інтелектуальний стан, вираження якого зовні ніби реальне (дії та вчинки актора). Насправді даний стан штучно виникає як наслідок психологічного процесу функціонування “психіки” актора в уявних обставинах.

На підставі цього сформульовані основні теоретико-методологічні підходи осмислення акторського мистецтва переживання як процесу творення актором образу сценічного персонажа, результатом якого є фактор переживання ролі.

2. Уточнено “ключові” поняття дослідження (“переживання”, “акторське переживання ролі”, “мистецтво акторського переживання”). Поняття “переживання” в дослідженні визначено як актуальний процес свідомості людини – її інтелектуальний та емоційний стан. Поняття “акторське переживання ролі” визначено як психологічний стан актора в ролі, який охоплює поняття “переживання”, аналогічного до “переживання” персонажа п’єси, що відтворюється та відбувається в процесі уявного функціонування свідомості. “Мистецтво акторського переживання” означає вміння актора створювати заданий психологічний стан переживання відповідно до умов ролі.

3. Виявлено, що в акторському творчому акті актуалізується “іпостась” актора як суб’єкта діяльності-творчості, яка психологічно, “умисно-вольово” “відмежована” від іншої його “іпостасі” як суб’єкта діяльності-життя. З цих причин, на психологічному рівні, процес переживання актора в ролі є “двоїстим”, тобто таким, в якому триває процес “переживання ролі” та процес зумисного відмежування від свідомості двох діяльностей – “діяльності-життя” та “діяльності-творчості”. В звязку з цим психологічний стан актора в даних процесах названий станом “роздвоєння”.

4. В результаті спостережень за “внутрішньою” діяльністю актора (за методикою психофізіологічних досліджень В. Бехтєрєва) з’ясовано, що внаслідок діяльності актора як суб’єкта творчості, у зв’язку з невпинним функціонуванням психорефлективної організації його головного мозку, відбувається оживлення слідів “психорефлексів ролі”, набутих під час підготовки цієї ролі. У зв’язку з перманентним функціонуванням внутрішньої нервової організації людини, під час діяльності актора як суб’єкта діяльності-творчості, в його “організмі” виникає і триває психорефлективний процес, пов’язаний з мотивом діяльності ролі. Цей процес у формі рухових реакцій відображається як дія “ролі” на аналогічних діях актора, що створює психофізичний стан актора, аналогічний до психофізичного стану ролі. Даний стан актора є рольовим станом переживання в мистецтві актора.

5. Досліджено фактор акторського “ігрового” досвіду як ігрову (рольову) минулу та теперішню діяльність актора, що проявляється через збудження підсвідомості актора як необхідне переживання.

Ігрова діяльність актора проявляється у процесі уявного, удаваного, зовні вираженого “відмежування” актора як суб’єкта діяльності-життя від процесу зображення діяльності-життя персонажа ролі.

Ігрова діяльність є одним із умисне “викликаних” актором психологічних станів і функціонує як переживання, необхідне для “перебування” актора в ролі. Цей психологічний процес сприяє оживленню слідів психорефлексів минулого переживання, набутих у процесі “виучування ролі”.

Ігрова діяльність, паралельно з творчою діяльністю, є свідомо організований необхідний вольовий психічний акт актора, спрямований на блокування діяльнісних процесів актора як суб’єкта діяльності-життя і суб’єкта діяльності-творчості. В зв’язку з актуальним заміщенням свідомості актора на свідомість ролі ігровий процес діяльності функціонує паралельно, на рівні пам’яті.

6. В результаті дослідження акторської творчості як публічного процесу з’ясовано, що акторським матеріалом служить саме переживання, яке необхідно “виготовляється” актором за допомогою його вольових зусиль, уяви та пам’яті.

З’ясовано, що з огляду на природні властивості діяльності “організму” людини самостійно подразнюватися та реагувати у формі рухових реакцій (спонтанної вродженої та набутої рухової вербалізації дій), “подразнення та реагування організму” актора в ролі як суб’єкта діяльності-ролі відбувається у психологічному стані уявного функціонування його свідомості, тобто за рахунок внутрішніх, уявних подразників, які створюються ним самим. Такими внутрішніми подразниками для організму актора є уявна дія персонажа, що збуджується фізичним актом актора, спрямованим на її відображення.

Внутрішні зміни організму актора відображаються на копіювальних фізичних діях актора як емоційний стан його переживання та створюють враження зовнішніх рухових реакцій персонажа (що сприймаються глядачем).

Процес природного подразнення та реагування організму для актора в ролі є його психологічним станом творчого самопочуття.

7. Зважаючи на той факт, що акторська творчість є публічним актом, проведено аналіз цього публічного стану самопочуття актора в ролі.

З’ясовано, що під час переживання ролі відбувається блокування дії зовнішніх об’єктивних, реальних публічних подразників на організм актора. Таке “блокування” проявляється зовні через реагування організму, “ніби” викликаного цими подразниками, однак насправді викликаних уявою актора.

Виявлено, що блокування дії зовнішніх сценічних обставин відбувається у зв’язку із заздалегідь передбаченою актором позицією об’єктивно реальних сценічних обставин – як підставних (ігрових) зовнішніх “ніби” подразників, стосовно до процесу переживання ролі, що викликає психологічний стан ігрового ставлення актора до них.

Ігрове ставлення актора в ролі до реальних публічних обставин є його психологічним станом ігрового самопочуття актора в ролі.

Встановлено, що перед початком гри, для мобілізації природних властивостей діяльності організму щодо акту творчості, актор перебуває в стані ігрового самопочуття як “доігровій діяльності”. Сутність передігрової мобілізації полягає в організації та самоперевірці актором свого психологічного стану ігрового самопочуття в діяльності-житті перед творчим актом.

8. Враховуючи одержані результати співіснування діяльнісних сутностей актора в процесі переживання, виявлено споглядальну “іпостась” актора, яка проявляється через особисту емоційну непричетність актора до процесу переживання ролі. У зв’язку з цим, методом визначення Л. Виготським емоційного стану катарсису з’ясовано, що емоційний різновид переживання актора в ролі відноситься до різновиду катарсису. З огляду на дуалізм емоційних реакцій актора, емоційний процес переживання актора в ролі щодо переживання, яке належить персонажу ролі, визначений як стан співпереживання.

Публікації автора:

  1. Барнич М.М. Про істинне самопочуття актора на сцені (до питання способу переживання актора в ролі) // Вісник КНУКіМ. – Серія мистецтвознавство. – 2001. – №5. – С.9–15.

  2. Барнич М.М. До поняття переживання // Вісник КНУКіМ. – Серія мистецтвознавство. – 2002. – №7. – С. 4– 9.

  3. Барнич М.М. Переживання актора в ролі: сутність та особливості // Вісник КНУКіМ. – Серія мистецтвознавство. – 2003. – №8. – С. 4–11.

  4. Барнич М.М. Переживання ролі в мистецтві актора як катарсис // Культуротворча парадигма українського націєтворення: Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2006. – С.112–120.