Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Кьопке Вікторія Андріївна. Аксіологічна проблематика в філософсько-релігійних концепціях німецьких мислителів ХХ ст. : Дис... канд. наук: 09.00.11 - 2008.Анотація до роботи:

Кьопке В.А. Аксіологічна проблематика в філософсько-релігійних концепціях німецьких мислителів ХХ ст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008.

Дисертацію присвячено аналізу проблем аксіології у зв’язку з проблемами релігії та філософії. Автор розглядає методологічні засади дослідження проблеми цінностей, виділяє головні підходи до цієї проблеми в німецькій традиції філософування (І.Кант, А.Шопенгауер, Г.Гегель, Л.Фойєрбах). Проводиться аналіз поглядів провідних німецьких мислителів ХХ ст. – В.Вайєра, У.Гоманн, У.Нойєншвандера, А.Гелена, Ю.Габермаса, Г.Рормозера та ін. Автор аналізує існуючі інтерпретації проблеми цінностей і проблеми людини, виявляє рівні функціонування цінностей: індивідуальний, соціальний, теоретичний. Обґрунтованими є й існуючі підходи до проблеми цінностей у працях німецьких філософів і теологів, а також диференційований підхід до цієї проблеми в західноєвропейській та російській традиціях філософування.

На основі творчої спадщини німецьких мислителів відбувається конкретизація методологічних та загальнотеоретичних положень проблеми цінностей. Виділяються основні методологічні підходи, проводиться порівняльний аналіз із поглядами вчених з інших країн Західної Європи.

Публікації автора:

  1. Погасій, В.А. [Кьопке В.А.]. Аксіологічні та релігійні аспекти творчості Макса Шелера / В.А.Погасій // Науковий часопис Національного пед. уні-ту ім..М.П.Драгоманова.– Сер. 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. –К., 2007.- № 15 (28). – С. 62 – 68.

    Погасій, В.А. [Кьопке В.А.]. Головні аспекти осучаснення релігії та церкви у вченні К.Ранера / В.А.Погасій // Вісник Національного авіаційного університету: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – К., 2007. – № 2 (6).– С. 109 – 111.

    Кьопке, В.А. Людина і проблеми аксіології: методологічні аспекти філософсько-релігієзнавчого дослідження / В.А.Кьопке // Науковий часопис Національного пед. уні-ту ім.М.П.Драгоманова. – Сер. 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – К., 2007. – № 16 (29). –С. 53 – 65.

    4.Погасій, В.А. [Кьопке В.А.], Методологічні аспекти дослідження релігійно-аксіологічної проблематики / В.А.Погасій // Лівобережна Україна у всеукраїнському філософсько-культурному вимірі: Міжнар. наук.-практ. конф.: Матеріали доповідей та виступів. – Чернігів, 2007. – С. 44 – 46.