Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Психіатрія


Стрельнікова Ірина Миколаївна. Афективні розлади хворих на епілепсію (клініка, реабілітація, профілактика) : дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / АМН України; Інститут неврології, психіатрії і наркології. - Х., 2006.Анотація до роботи:

Стрельнікова Ірина Миколаївна

Афективні розлади в хворих на епілепсію (клініка, реабілітація, профілактика) - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.16 – психіатрія. Інститут неврології, психіатрії і наркології АМН України. Харків, 2006.

З метою клініко-психопатологічної характеристики непсихотичних афективних розладів у хворих на епілепсію в міжприступний період і розробки принципів їхньої профілактики та реабілітації хворих, було проведено комплексне обстеження 107 осіб обох статей, у віці 18 – 45 років, із встановленим діагнозом епілепсія, у яких в інтеріктальному періоді було виявлено афективні розлади. Встановлено причинно-наслідковий взаємозв'язок біологічних, соціально-психологічних та клініко-психопатологічних факторів, які провокують розвиток афективних порушень у хворих на епілепсію. В залежності від етіопатогенетичних факторів виділяють наступні варіанти афективних розладів у хворих на епілепсію: нозогенні, психогенні, викликані прийомом притиепілептичних препаратів та сполучені. Встановлено, що в обстежених хворих відзначаються депресивні розлади, афективні реакції, дисфорії та обсесивно-фобичні порушення. При цьому депресивні розлади містять у собі тужливі, адинамічні, іпохондричні, тривожні варіанти та депресії з деперсоналізаційними порушеннями. Розроблена патогенетично обґрунтована комплексна система психотерапевтичної допомоги при афективних розладах у хворих на епілепсію.

 1. У дисертації наведено теоретичне обґрунтування і нове рішення наукової задачі вивчення клінічної структури та особливостей формування афективних розладів у хворих на епілепсію, що мають багатофакторну обумовленість і розробки принципів їхньої корекції і реабілітації хворих.

 2. При формуванні афективних розладів у хворих на епілепсію провідне значення має сполучений вплив таких несприятливих факторів, як професійні і життєві обмеження, що накладаються захворюванням (50,1±3,3%), динамізм міського життя (37,6±3,1%), стигматизація суспільством хворих на епілепсію (36,1±3,9%), проблеми в родині (34,1±4,3%), конфлікти з однолітками (32,1±4,1%), труднощі в обиранні супутника життя (19,8±1,9%).

 3. Структура непсихотичних афективних розладів у хворих на епілепсію визначається етіопатогенетичними факторами: психогенними (35,7%), сполученими (30,7%), викликаними впливом антиепілептичних препаратів (22,3% обстежених) і нозогенними (11,3%).

 4. Клінічна картина непсихотичних афективних розладів у хворих на епілепсію в міжприступному періоді характеризується депресивними розладами (54,7% у жінок і 45,3% у чоловіків), афективними реакціями (37,8% і 62,2% відповідно), дисфоріями (32,5% і 67,5%) і обсесивно-фобічнми розладами (58,3% і 41,7%).

 5. У хворих на епілепсію з афективними розладами в міжприступному періоді на відміну від контрольної групи якісно змінюються спектральні характеристики всіх частотних діапазонів ЕЕГ. Найчастіше спостерігається гіперсинхронізація з одночасним посиленням дельта - і тета-діапазонів (46,2±3,7%), локальними змінами в скроневих ділянках, особливо в правій півкулі (38,6±5,1%), що свідчить про порушення в мезодіенцефальних і лімбічних структурах мозку. У період гіпервентиляції в основній групі реєструвалася тенденція до активації судомної готовності (43,6±3,7%). В обох групах після функціональних навантажень у різному ступені виразності реєструвалася судомна активність (в основній групі 46,7% і в контрольній групі 25,1%).

 6. Результати катамнестичного дослідження підтверджують ефективність розробленої системи корекції афективних розладів у хворих на епілепсію і реабілітації хворих, що включає в себе комплекс раціональної, сімейної психотерапії, групових форм патогенетичної психотерапії, прийомів аутогенного тренування в сполученні із соціотерапією.

Публікації автора:

 1. Стрельникова И.Н. Клинико-психопатологические особенности формирования депрессивных расстройств у больных эпилепсией // Український медичний альманах. – 2002. – Т. 5, № 6. - С. 137-139.

 2. Стрельникова И.Н. Дезадаптивные реакции и состояния у больных эпилепсией // Медицина сегодня и завтра. – 2003. - №4. – С.116-119.

 3. Гавенко В.Л., Стрельникова И.Н. К вопросу профилактики развития аффективных расстройств у больных эпилепсией // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2003. - № 2/2. – С.860-861. (Особистий внесок Стрельнікової І.М. – набір матеріалу, опис результатів дослідження).

 4. Гавенко В.Л., Стрельникова И.Н. Клиническая структура и коррекция тревожно-депрессивных расстройств у больных эпилепсией // Експериментальна і клінічна медицина. – 2004. - № 4. – С. 159-163. (Особистий внесок Стрельнікової І.М. – набір матеріалу, опис результатів дослідження).

 1. Стрельникова И.Н. О проблеме стигматизирующего отношения к больным эпилепсией со стороны студентов медиков // Архів психіатрії. – 2005. - № 1(40). – С. 38-41.

 2. Стрельникова И.Н., Самардакова Г.А. Качество жизни и социальная адаптация больных эпилепсией, страдающих непсихотическими аффективными расстройствами // Журнал психіатрії і медичної психології. – 2004. - № 4(14). – С.71-75. (Особистий внесок Стрельнікової І.М. – набір матеріалу, опис результатів дослідження).

 3. Стрельнікова І.М. Особливості особистісних змін хворих на епілепсію осіб молодого віку // Тези допов. наук.-конфер. „Психиатрія, клінічна психологія і психофармакологія в ХХІ сторіччі”. – Дніпропетровськ, 2002. – С. 163.

 4. Стрельнікова І.М. Структура особистісних особливостей осіб молодого віку хворих епілепсією // Тези допов. наук.-практ. конфер. „Актуальні питання клінічної медицини”. – Полтава, 2002. – С.58-59.

 5. Стрельникова И.Н. Современные принципы коррекции депрессивных расстройств у больных эпилепсией // Тези допов. III Міжнародної наук.-практ. Конфер. “Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація біотехнологія ”. – Харків, 2003. – С. 194.

 6. Гавенко В.Л., Стрельникова И.Н. Тревожно-депрессивные расстройства у подростков, больных эпилепсией // Матер. наук. симпоз. „Невротичні розлади у дітей та підлітків: патогенез, клініка, реабілітація”. – Харків, 2003. – С.28-29. (Особистий внесок Стрельнікової І.М. – набір матеріалу, опис результатів дослідження).

 7. Стрельнікова І.М. Деякі особливості психотерапії при корекції афективних порушень у хворих епілепсією // Матер. конфер. молодих вчених. „Актуальні питання розвитку сучасної психіатрії в дослідженнях молодих вчених”. – Харків, 2003. – С. 59-60.

 8. Стрельникова И.Н. Стресс, как фактор ведущий к возникновению аффективных нарушений у больных эпилепсией // Тези Всеукраїнської наук. конфер. аспірантів, клінічних ординаторів. “Стрес, шок, термінальні стани”. – Донецьк, 2003. – С. 27.

13. Коростий В.И., Стрельникова И.Н. Клинико-патогенетические особенности депрессивных расстройств у больных эпилепсией // Вісник епілептології. - № 1 (3-4), 2003. – С.65-67. (Особистий внесок Стрельнікової І.М. – набір матеріалу, опис результатів дослідження).

14. Стрельнікова І.М. Електроенцефалографічне мониторування хворих епілепсією з афективними розладами // Матер. IX між нар. наук.-практ. конфер. „Інформаційні технології: наука, техніка, техологія, освіта, здоров'я”. – Харків, 2003. – С.460.

15. Стрельнікова І.М. Проблема соціальної стигматизації хворих епілепсією // Тези 58 наук.-практ. конфер. молодих вчених. Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної медицини». – Київ, 2003. – С. 118. .

16. Стрельнікова І.М. Факторы стигматизации больных эпилепсией студентами медиками // Збірник тез, міжвузів. конфер. молодих вчених ХДМУ. „Медицина третього тисячоліття”. – Харків, 2004. – С. 171.

17. Стрельнікова І.М. Проблеми адаптації в соціумі молодих осіб, що страждають на епілепсію // Матер. наук.-практ. конфер. “Філософія виживання: молодь і сучасний світ”. – Харків, 2004. – С. 75.

18. Стрельнікова І.М. Непсихотичні афективні розлади в хворих на епілепсію та їх психотерапевтична корекція // Наук.-практ. конфер. молодих вчених. „Досягнення молодих вчених – майбутнє медицини”. – Харків, 2004. – С. 80–81.

19. Гавенко В.Л., Стрельникова И.Н. Электроэнцефалографические изменеия у больных эпилепсией с аффективными расстройствами // Матеріали XII міжнар. наук.-практ. конфер. „Інформаційні технології: наука, техніка, освіта, здоров`я”. – Харків, 2004. – С. 575.

20. Стрельникова И.Н. Методические подходы к психотерапевтической коррекции тревожно-депрессивных расстройств у больных эпилепсией // Матер. наук.-практ. конфер. з міжнар. участю, присвяченої 200-річчю з дня заснування Харківського державного медичного університету. „Від функціональних досліджень – до прогресу в медицині”. – Харків, 2005. – С.234.

21. Стрельникова И.Н. Опыт применения препаратов вальпроевой кислоты у больных эпилепсией с аффективными расстройствами // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів „Від фундаментальних досліджень до медичної практики”. – Харків, 2005. – С.156.

22.Стрельнікова І.М. Сучасні підходи до корекції непсихотичних афективних розладів у хворих на епілепсію // Матеріали наково-практичної конференції молодих вчених „Досягнення молодих вчених – майбутнє медицини”. – Харків. – 2005. – С. 87-88.