Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Полякова Ганна Анатоліївна. Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу: дисертація канд. пед. наук: 13.00.01 / Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти АПН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Полякова Г.А. Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. – Центральний інститут післядипломної освіти АПН України, Київ, 2003.

Дисертація присвячена проблемі створення науково обґрунтованої інтегративної моделі управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу, адекватної вимогам сучасної освіти.

У роботі визначені особливості управління навчальним процесом у загальноосвітньому комплексі. На основі антропосоціального, синергетичного, особистісно-орієнтованого, кваліметричного наукових підходів та концепції спрямованої самоорганізації визначенні сутність, специфіка функцій та структури, основні характеристики адаптивного управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу.

Теоретично обґрунтовано та розроблено інтегративну модель адаптивного управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу, яка є оптимальним засобом спрямування, організації та координації педагогічної діяльності в різних підрозділах навчального закладу зі складною структурою.

Доведено, що дана модель забезпечує безперервність освіти, наступність та якість навчального процесу, саморозвиток і самореалізацію його учасників. Розкрито складові та механізм технології реалізації інтегративної моделі на основі базового стандарту педагогічної діяльності при адаптивному управлінні навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу. Розроблено рекомендації щодо впровадження у практику даної моделі та технології для забезпечення наступності та якості навчального процесу у заданому напрямку розвитку навчального закладу з урахуванням власних прагнень та мотивів його учасників.

Узагальнення результатів теоретичної та дослідницько-експериментальної роботи дає підстави до таких висновків:

 1. Аналіз якісного стану теорії управління навчальним процесом свідчить про тенденцію переходу від управління “впливу” до управління “на основі взаємодії”, до більшої соціалізації та психологізації в управлінні педагогічними системами, звернення до адаптивних систем навчання, але при цьому недостатньо розроблено наукове підґрунтя такого поняття, як “адаптивне управління навчальним процесом”, не визначені технологія та механізми його реалізації для практичного застосування.

 2. Результати аналізу наявного стану реалізації управління навчальним процесом указують на актуальність проблеми дослідження та необхідність удосконалення системи управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу.

 3. Визначення специфіки управління загальноосвітнім комплексом потребувало виділення особливостей адаптивного управління і зумовило розробку його відповідної багаторівневої та багатомірної структури.

 4. Виділені теоретико-методологічні засади дали змогу визначити специфіку функцій, сутність, основні характеристики адаптивного управління навчальним процесом, розкрити структуру, змістовний, організаційний та прогностичний компоненти інтегративної моделі адаптивного управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу, яка є оптимальним засобом спрямування, організації та координації педагогічної діяльності в різних підрозділах загальноосвітнього комплексу, забезпечення безперервності, наступності та якості навчального процесу, саморозвитку та самореалізації його учасників.

 5. Упровадження та реалізація адаптивного управління навчальним процесом у загальноосвітньому комплексі забезпечується спеціальною технологією, що ґрунтується на використанні базового стандарту педагогічної діяльності, на процесах кооперації та самоспрямування за спільно визначеними провідними напрямками і забезпечується застосуванням відповідних дидактичних засобів, механізму зворотного зв’язка, критеріїв ефективності.

 6. Позитивні результати впровадження теоретично обґрунтованої інтегративної моделі дають підставу стверджувати, що при її використанні підвищується якість навчального процесу в усіх підрозділах загальноосвітнього комплексу за показниками рівня діяльності учнівського та педагогічного колективів у заданому напрямку розвитку навчального закладу з урахуванням прагнень та потреб адміністрації, вчителів, вихователів, учнів.

Запропонована технологія реалізації адаптивного управління навчальним процесом надає змоги вчителям проектувати та спрямовувати власну педагогічну діяльність, самовдосконалюватися та створювати відповідні умови для саморозвитку й самоорганізації учнів.

 1. Науково-методичні рекомендації щодо практичного застосування адаптивного управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу, які розроблені в ході дослідження, розкривають умови, етапи впровадження адаптивного управління, побудову системи методичної роботи для забезпечення реалізації адаптивного управління навчальним процесом на різних рівнях управлінської структури та в різних підрозділах навчального закладу.

Дане наукове дослідження не вичерпує проблему адаптивного управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу. Перспективним є дослідження адаптивного управління навчальним процесом на рівні адміністрації, керівника загальноосвітнього комплексу, розробка відповідних базових кваліметричних моделей діяльності директора та його заступників, можливість застосування адаптивного управління навчальним процесом у загальноосвітніх навчальних закладах різного типу.

Публікації автора:

 1. Полякова А.А., Москаленко П.Г. Система контрольно-аналитической деятельности учителя в процессе обучения. - Харьков: Авеста, 1997. - 20 с.

 2. Привалова Н.М., Полякова А.А. Психологическая диагностика уровня развития общих способностей детей как предпосылка индивидуализации обучения // Матеріали міжгалузевої науково-практичної конференції "Актуальні питання практичної психології та логопедії у закладах освіти та охорони здоров'я України" 19-21 травня 1998 року/ За ред. Базими Б.О., - Харків, 1998. - С. 134–135.

 3. Полякова Г.А. Системний підхід до управління ефективністю навчально-виховного процесу у закладах загальної середньої освіти// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 28-30 жовтня 1998 року "Управління національною освітою в умовах становлення i розвитку української державності". -К.: МО України, АПН України, ДАККО, IЗМН, 1998. - С. 122–126.

 4. Полякова Г.А. Психолого-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу як умова розвитку здібностей учнів // Особистiсно-орiєнтоване навчання як умова розвитку творчої обдарованості: Матеріали обласної науково-практичної конференції керівників ліцеїв, гімназій та НВК січень 2000 року. – Харків.: ХОІУВ, 2000. - С. 29 – 31.

 5. Полякова Г.А. Створення умов для професійного розвитку вчителів через систему контрольно-аналітичної діяльності // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Збірник наукових праць / Ред. кол.: Л.І.Даниленко (гол. ред.) та ін. - Київ: Логос, 2000. - С. 97 – 100.

 6. Леонтьева В.М., Полякова Г.А. Адаптивне управління навчально-виховним процесом як засіб культуротворчих цілей освіти // Фундаменталізація вищої технічної освіти - необхідна умова випуску конкурентноспроможних фахівців: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 11 - 13 квітня 2001 року. - Харків: НТУ “ХПІ”, 2001. - С. 330 – 334.

 7. Полякова Г.А. Модель загальноосвітнього навчально-виховного комплексу №169 “Школа - дитячий садок” із гімназією м. Харкова (Із досвіду роботи) // Відкритий урок. - 2001. - №7 - 8. - С. 3 – 13.

 8. Полякова Г.А. та ін. Образотворче мистецтво, 1-7 класи: теорія навчання, календарно-тематичне планування, основні поняття з образотворчого мистецтва: Навчально-методичний посібник для вчителів. - Харків: “Скорпіон”, 2001. - 160 с.

 9. Полякова Г.А. Управління навчальним процесом на основі освітнього моніторингу // Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління. Матеріали 2-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції/ Харків, Українська Асоціація “Жінки в науці та освіті”, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2001. - С. 221-222.

 10. Полякова Г.А. Особливості адаптивного управління навчальним закладом та навчальним процесом // Матеріали науково-практичного семінару “Шляхи реалізації Національної доктрини розвитку освіти в Україні в Україні у ХХІ столітті. - Харків, 2002 р. – С. 73–76.

 11. Використання кваліметричного підходу та освітнього моніторингу в управлінні навчальним процесом // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2002. - №12. С. 23 –26.

 12. Полякова Г.А. Адаптивне управління навчальним закладом та навчальним процесом на основі моделі педагогічної діяльності // Педагогіка і психология формування творчої особистості: проблеми й пошуки: Зб. Наук. пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (відп.ред. та ін. – Київ-Запоріжжя. - 2002. – Вип.. 24. - С. 50-54.

 13. Забезпечення безперервності й наступності навчання в умовах загальноосвітнього комплексу // Директор школи ліцею та гімназій: Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – 2002. - №6. – С. 73-77.

 14. Полякова Г. Адаптивне управління навчальним процесом як основа саморозвитку й самоорганізації його учасників // Рідна школа. 2003. - №2. - С.26-28.